Jørn Martinussen, Øksnes Venstre:

– Kun et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er godt nok

Nei til konsekvensutredning av LoVeSe, skriver Jørn Martinussen i dette innlegget.

Jørn Martinussen (V) mener LoVeSe må vernes for godt.  Foto: Tone M. Sørensen

Meninger

Etter 15 år med kunnskapsinnhenting, der kunnskapen som hentes inn skal kunne brukes i en eventuell senere konsekvensutredning etter petroleumsloven, fraråder miljøfaglige instanser petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

I 2016 ratifiserte Norge Parisavtalen.  Norge skal som følge av dette redusere egne utslipp av klimagasser med 40 % innen 2030 i forhold til nivået i 1990, og målsetningen er å bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Dette innebærer at vi må redusere utslippet med 23 millioner tonn færre CO2- ekvivalenter i 2030 enn det vi gjør i dag. Petroleumssektoren står for nesten en tredjedel av norske CO2-utslipp.

Klimaendringene må påvirke den nasjonale petroleumspolitikken. Både nasjonale klimamål og det internasjonale målet om å redusere temperaturstigningen til 1,5 grader, tilsier at betydelige deler av norsk olje og gass bør forbli urørt.

En rapport fra Nærings- og Fiskeridepartementet viser mulighet for 5000 nye arbeidsplasser innen nye marine næringer, biomarin industri og reiselivsnæringen. Sammenlignet vil olje- og gassutvinning i dette området kunne gi mellom 400 og 1100 arbeidsplasser forutsatt ilandføring og en oljepris på̊ 100 dollar.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er blant verdens mest produktive og sårbare. 70 % av fisken som høstes i de norske kommersielle fiskeriene befinner seg i dette området, i egg-, larve- eller yngel-stadiet.

Kun et varig vern av de sårbare havområdene Lofoten, Vesterålen og Senja er godt nok.

Jørn Martinussen, Øksnes Venstre