– Problemet er at vi har pasienter i dobbeltrom i dag

Lena Arntzen (H) klargjører sitt syn innen helse og omsorg, med ei utdypning til posisjonen i Hadsel.

Lena Arntzen, leder i Hadsel Høyre.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Posisjonen har stilt seg undrende til min facebook-uttalelse som var gjengitt i media, så jeg skal utdype det:

Sykehjemspasienter på dobbeltrom.  Det stemmer at vi har pasienter, på dobbeltrom. Posisjonen har i omsorgsplanen  vedtatt at disse dobbeltrommene gradvis BØR avvikles. Problemet er at vi har pasienter i dobbeltrom i dag, som ønsker enerom og som har fått beskjed om at det er uvisst når de kan forvente å få det (i følge oppslag i media med intervju av pårørende). For syke eldre er et «BØR avvikles» i en kommunal plan en mager trøst.

Pårørendestrategi utelatt fra omsorgsplanen. Ja, det er fremdeles sant, selv om posisjonen ikke liker at jeg påpeker det. Opposisjonen foreslo i kommunestyremøte 26.04.2018 at sak 19/18 Sluttbehandling – plan for omsorgstjenesten i Hadsel 2017-2026 ble utsatt, begrunnet med at vi blant annet ønsket nærmere utredning av pårørendes situasjon. Vi fikk ikke gjennomslag for utsettelsesforslaget. Pårørende er i ei bisetning omtalt i omsorgsplanens handlingsdel som «en viktig ressurs», og videre at «kommunen skal legge til rette for informasjon, samtale og dialog med pårørende». Dessverre nøyer posisjonen seg med denne klassiske, og ikke spesielt forpliktende setningen, som man alt ofte finner i offentlige plandokumenter og strategier.

Pårørende er på mange måter velferdsstatens usynlige bærebjelker, og min påstand er at setningen i omsorgsplanen er for tynn, og at vi må ha et mer konkret fokus på pårørende som en fornybar ressurs til hjelp og støtte både for pasienter og for omsorgstjenesten. Det har vært saker innom fylkesmannen som kan tyde på nettopp dette.

Ekren kalkuleres nedlagt ved at syke eldre flyttes over i omsorgsbolig. Påstanden beskriver praktiske og naturlige konsekvenser av politikken som har vært ført. Problemstillingen ble aktualisert på folkemøtet på Melbu i vinter, og eksemplifisert nå i rådmannens budsjettforslag, hvor det bare er penger til å drifte Ekren ut juni 2019, og ikke nok sykehjemsplasser. Da er omsorgsboliger på Stokmarknes alternativet. Posisjonen ga uttrykk for at rådmannens budsjettforslag var et resultat av god politisk jobbing, og kommunen har ifølge media allerede konkludert med at det er medisinsk forsvarlig å flytte de eldre til Stokmarknes. Da gjenstår bare det frivillige samtykket fra de eldre som så langt har latt vente på seg, og dermed vanskeliggjør det jeg mener posisjonen har kalkulert med. Det positive, er at posisjonen har mulighet til å gjøre endringer i budsjettforslaget, slik at beboerne som ønsker å bo på Ekren kan fortsette å bo der også etter juni.

Helsehuset vedtatt uten at innholdet har vært gjenstand for debatt. Ja, det mener jeg beklageligvis fremdeles. Antall ganger saken har vært til behandling i kommunestyret er ikke automatisk proporsjonalt med hvor brede debatter som har vært kjørt om innhold.

Jeg kjøper argumentasjonen om at en korridor fra legekontor til sykehjem er praktisk og fornuftig, samt at det er viktig at leger slipper å være alene på vakt. Jeg unner pasientene god tilgjengelighet og alle de dyktige ansatte å få gode arbeidsforhold og en lettere arbeidshverdag.

Psykisk helse er av en eller annen grunn ikke tenkt inn i fremtidens Helsehus, og litt paradoksalt kanskje, er det at vi rigger oss for fremtiden med å flytte Helsestasjonen nærmere sykehjem og lengre bort fra skole, hvor barn og unge er. Tidlig innsats for barn og unge får stadig større oppmerksomhet. Nyere forskning viser at etatene som jobber med barn og unge i større grad bør samlokaliseres. Evalueringsrapporten om Vesterålen barnevern viser at vi fortsatt har en vei å gå mht tverretatlig samarbeid. Jeg kritiserer ingen med dette, jeg vet at vi har dyktige ansatte som ivaretar barn og unge på beste måte. Vi mangler en folkehelse plan, en overordnet og helhetlig plan for helse.

Jeg mener lokalisering, penger og leiekontrakter i større grad har vært gjenstand for debatt enn selve innholdet i Helsehuset, men respekterer at posisjonen mener noe annet.

Til slutt; Posisjonen etterlyser positiv omtale av vedtatte investeringer. Det hender at posisjonen får positiv omtale fra Høyre, men en god ting kan ikke sies for ofte, så jeg skal gjenta; Vi uttalte for ikke lenge siden at vi var svært fornøyde med at posisjonen støttet vårt forslag om å ansette næringssjef og senere roste vi også utlysningsteksten til stillingen. Videre ga vi posisjonen ei fin fjær i hatten når vi i vår berømmet dem for å praktisere en offensiv næringspolitikk i på Børøya.

Vernebygget trekkes også frem som en sak posisjonen ønsker positivt omtalt, og da er det på sin plass å minne posisjonen på, at Høyre støttet deres forslag i vernebyggsaken, nettopp for at man skulle få et enstemmig vedtak i en så viktig og positiv sak.

Posisjonen skal også ha en klapp på skuldra for å ha satt sammen et profesjonelt og kompetansetungt styre til Vernebygg AS, helt i tråd med Høyres uttalte politikk.

Så skulle vi gjerne imøtekommet ønsket om positiv omtale av demensboliger og skole, men i disse sakene var vi som kjent uenige med posisjonen. Håper med dette at nyansene er på plass og at posisjonen ikke lengre er like stuss.