– Vårt hjem er blant flere som rammes

Vårt hjem er blant flere som rammes i stadig sterkere grad ved utvidet drift i Brattåsen masseuttak.

Sissa Grøtan  Foto: Innsendt

Meninger

Vi kan ikke oppholde oss i hager og på uteplasser når det er drift i masseuttaket fordi støyen er uutholdelig. Det er grunn til å bekymre seg for helsetilstanden til innbyggerne i bygda.

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har ifølge kommunens administrasjon klassifisert Brattåsen masseuttak som ”meget viktig”. Men dette er ikke den fulle sannheten. Vi kontaktet NGU allerede høsten 2015, og fikk da til svar at Brattåsen klassifiseres som meget viktig for lokal forsyning, hovedsakelig fordi det allerede er drift der (min utheving).

NGU utfører på forespørsel mer omfattende undersøkelser der alternative områder kartlegges, som regel i form av samarbeidsprosjekt med fylke/kommune/private aktører. Det er følgelig mulig å bruke NGU til kartlegging av alternativ plassering av masseuttak. Men Hadsel kommune vegrer seg fordi det tar lang tid og medfører kostnader å igangsette nye masseuttak. Derfor har politikerne gang på gang gitt grønt lys for videre drift i Brattåsen til tross for at masseuttaket allerede den 25.10. 2001 ble vedtatt nedlagt og ryddet:

Søknad om dispensasjon fra gjeldende arealdel til kommuneplanen innvilges for et tidsrom på 4 år inkl oppryddingsperiode, jmf plan- og bygningslovens § 7(...)Det skal utarbeides driftsplan (etter mal som gjelder i kommuneplanens arealdel) som bl.a. skal dokumentere hvordan skal skje innen 01.11.2005

(...)

Den 31.12.2004 ble Brattåsen Maskin AS solgt til Hadsel Maskin AS, sistnevnte skulle stå for gjenlegging og opprydding innen 31.12.2008. Dette ble ikke gjort. Driften fortsatte frem til 2014 uten de nødvendige godkjenningene for drift og uten at ny reguleringsplan forelå. Først i 2014 ble arbeidet med ny reguleringsplan påbegynt.


Noen økonomiske betraktninger:

Maskinene som benyttes i Brattåsen, kan brukes også andre steder, om nødvendig kan de selges. Arbeidsplassene kan bevares ved opprettelse av nytt masseuttak annet sted. Det er altså ikke snakk om økonomisk tap av betydning eller tap av arbeidsplasser.

Menneskene som er bosatt i Hadselhamn, kan derimot ikke selges. Og våre eiendommer, som til sammen uten tvil er verdt mye mer enn de millionene som er investert i Brattåsen, vil miste sin verdi dersom driften i åsen fortsetter. Eiendomsmekler i DNB skriver følgende i mail til oss den 30.09.15:

Dersom aktiviteten blir som planlagt vil jeg tro at muligheten for å få solgt eiendommer som blir utsatt for støy og støvplager blir lik null. Svært få ønsker å bosette seg i et område hvor en kan påregne å få redusert livs- og bokvaliteten betydelig.