Øksnes Venstre:

Alle partier bør være åpne om sine budsjetter

Er det rett å unndra velgerne muligheten av å påvirke partienes budsjettprioriteringer?

  Foto: innsendt.

Meninger

Senterpartiet har i mange år holdt kortene tett til brystet, og de har først i kommunestyret presentert sitt budsjett.

Det har vel aldri hendt at Senterpartiet under Danielsens ledelse har hatt klart et budsjettforslag til formannskapet. De har over år hatt stadig skiftende begrunnelser for hvorfor de ikke har noe budsjett klart, så også i år.

I henhold til kommuneloven skal formannskapet behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. I henhodl til jusprofessor og medforfatter av kommentarutgaven til kommuneloven - Jan Fridtjof Bernt, er det fastsatt en plikt for formannskapet til å behandle forslag til økonomiplan (langtidsbudsjett) årsbudsjett og skattevedtak. Bernt sier at det klart fremgår at kommunestyrets vedtak skal treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Det vil si at formannskapet må utarbeide et fullstendig, selvstendig og realistisk utkast til økonomiplan og årsbudsjett.

John Danielsen sin tolkning av bestemmelsen er at det er greit å sende budsjett og økonomiplanen videre til kommunestyret uten realitetsbehandling. Med andre ord legger han til grunn en annen forståelse enn det jusprofessor Jan Fridtjof Bernt sier er den gjeldende.

I fjor gjorde Danielsen et stort poeng av at rådmannen ikke hadde fremmet et balansert budsjett til formannskapet, noe hun fikk kraftig kritikk for av ham. Loven opererer ikke lengre med noe krav om et selvstendig administrativt budsjettforslag. Av lovforarbeidene framkommer det at: «Administrasjonssjefens saksframlegg i økonomiplan- og årsbudsjettsaker vil etter utkastet ikke lenger ha karakter av formell innstilling til kommunestyret, og det behøver heller ikke være et ferdig utformet begrunnet forslag til vedtak.»

Når bestemmelsene er så klare kan en med rette spørre seg om hva som ligger bak å vente med å presentere budsjettet først i kommunestyret. Jeg vil tro det er greit å vite hvilke prioriteringer de andre partiene som har framlagt sine budsjettforslag har gjort. Da kan man innrette sitt eget budsjettforslag deretter.

Vi i Venstre ser viktigheten av å framlegge budsjettet i formannskapet slik at innbyggerne kan se hvilke prioriteringer vi har gjort og rette kritiske bemerkninger til det som foreligger. Skulle det komme godt begrunnede forslag er det ikke verre stilt med meg og Venstre, enn at vi med åpent sinn ser på det som måtte komme. Det er dette som ligger i at politikk bygges nedenfra.

Vi skal tjene innbyggerne på best mulig måte, og da må vi lytte til folket ut i fra prinsippet om at det er den som har skoen på som vet hvor den trykker. Denne grunnleggende respekten velger Øksnes Senterparti glatt å hoppe bukk over - i år igjen.