– Opprop fra Nord til petroleumsnæringen

– For noen uker siden ble det gjort et nytt oljefunn i Barentshavet. Dette er gode nyheter.

Et nytt oljefunn i nord er gode nyheter, sier stortingspolitikere fra Nord-Norge i et opprop.   Foto: Arkivfoto

Meninger

Nye oljefunn nær annen olje- og gassaktivitet i nord gjør Nord-Norge enda mer attraktiv og lønnsom for utbygginger og medfølgende ringvirkninger på land.
Nå er tiden igjen kommet for å beslutte hva som skal skje på Veidnes i Finnmark, blir det ilandføring eller ei.

For oss som stortingspolitikere fra Nord-Norge, uavhengig av politisk ståsted har vi et klart budskap: Når landsdelens ressurser skal tas i bruk, er det viktig at det legges til rette for å skape lokale arbeidsplasser og dermed ringvirkninger som kommer hele landet til nytte.

Petroleumsnæringen vil i mange tiår fremover være en av Norges viktigste næringer. I tillegg til å skape mange arbeidsplasser og store inntekter til Norge, bidrar olje- og gassnæringen med ny teknologi og kunnskap som vil være avgjørende for det grønne skiftet og nye næringer for fremtiden.

Som stortingsrepresentanter fra nord, ser vi at nordnorske naturressurser vil kunne bidra sterkt til framtidig nasjonal økonomi. Vi er derfor positive til at petroleumsnæringen får tilgang til nytt areal, men under en forutsetning om at Nord-Norge får ringvirkninger i form av arbeidsplasser i nord. Olje- og gassaktivitet i nord skal skje i godt samspill med andre viktige næringer og lokale myndigheter.
Gode ringvirkninger som følge av aktivitet i nord, gjør at legitimiteten og omdømmet til petroleumsnæringen i nord vil bli styrket hos befolkningen i nord.

Framtidig tilgang til nordnorske ressurser betinger at næringen og selskapene fortsatt viser vilje i å bidra til lokale ringvirkninger og aktivitet i nord. Vår felles oppfatning er at det i forbindelse med oppdateringene av forvaltningsplanene må planverket synliggjøre at petroleumsvirksomhet gir ringvirkninger for Norge som nasjon og for de nærområder der petroleumsforekomster finnes.   

Vår plikt er derfor nå å gi en tydelig melding om at det er store forventninger til at oljen skal på land i Finnmark og at Veidnes terminalen skal bygges da vi mener dette gir en god løsning med tanke på miljø og gir mest mulig lokale ringvirkninger.


Runar Sjåstad (A)                          

Cecilie Myrseth (A)                       

Eirik Sivertsen (A)

Bengt Rune Strifeldt (FRP)           

Kent Gudmundsen (H)                 

 Margunn Ebbesen (H)

Ingalill Olsen (A)                             

Per Willy Amundsen (Frp)            

Wilfred Nordlund (SP)

Geir Iversen  (SP)                          

Sandra Borch (SP)                          

Hanne Dyveke Søttar (Frp)

Marianne Haukland (H)                

Martin Henriksen (A)                    

Åsunn Lyngedal (A)

Johnny Finstad (H)

Siv Mossleth (SP)

Dagfinn Olsen (Frp)