– Et godt budsjett for familiene

Familien er samfunnets viktigste sosiale fellesskap. Den gir oss nærhet, ansvar, samhold, oppdragelse, identitet og tilhørighet. Høyres mål er å gi barn gode oppvekstsvilkår og bidra til å forbedre unge foreldres økonomiske situasjon.

Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av Stortingets familie- og kulturkomité.  Foto: Pressefoto

Meninger

Alle barn har rett til en god oppvekst. For mange rammes av fattigdom og utenforskap, uten mulighet til å skape sine egne gode liv. Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom bidrar til at flere barn og ungdommer får delta på viktige sosiale arenaer. De får mulighet til å være med på ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. I statsbudsjettet har regjeringspartiene sammen med KrF tredoblet denne ordningen fra 2014 til 2019.

Det har gitt rom for økt satsing på Røde Kors-tilbudet ‘Ferie for alle’, Blå Kors’ Barnas stasjon, Kirkens Bymisjons Fri og flere andre. De gir et verdifullt tilbud til barn og unge som lever i familier med dårlig råd. Regjeringens Fritidserklæring er en annen viktig satsing der kommunene og frivilligheten deltar i et viktig samarbeid om å tilby minst én fritidsaktivitet til alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Regjeringen har også foreslått å utvide ordningen med gratis kjernetid til å gjelde toåringer fra neste høst.

Barnehagen er viktig for integreringen
Over halvparten av barna som lever i lavinntektsfamilier har innvandrerbakgrunn. SSB la nylig frem en rapport om gratis kjernetid i barnehagen. Den viser at minoritetsspråklige barn som har hatt gratis kjernetid i barnehage, gjør det bedre på nasjonale prøver på 5. trinn enn de barna som ikke har hatt tilbudet. Barnehage er viktig for minoritetsspråklige barn, og tidlig innsats i barnehagen virker.

Sammen med FrP, Venstre og KrF øker vi barnetrygden med 1000 kroner i året fra 1. mars. I tillegg har vi foreslått å øke engangsstønaden med 20.000 kroner. Dersom mor ikke har vært i arbeid i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til, vil hun nå kunne få utbetalt omlag 83.000 kroner.

Frivillighet og aktiviteter for både barn og voksne skaper lokalt engasjement, fellesskap, integrering og kulturell og demokratisk bevissthet. Regjeringen legger til rette for bredde og mangfold med gode støtteordninger for frivilligheten, og har derfor sammen med KrF foreslått å gi 184 millioner kroner i merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Høyre i regjering tar ansvar for å bidra til at alle barn får den gode oppveksten de fortjener – en god barndom varer hele livet!