Kamilla Fossem, Rødt Sortland:

– Rødt glade for Reno Vests utvida miljøansvar

– I siste kommunestyret fikk Rødt enstemmig tilslutning til at Sortland kommune ønska et forsterka miljøengasjement nedfelt i formålsparagrafen til Reno Vest, skriver Kamilla Fossem (R) i sitt leserinnlegg.

Christoffer Ellingsen og Kamilla Fossem i Rødt Sortland.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Det enstemmige vedtaket ble slik:

«Sortland kommune anbefaler at det settes i gang en prosess for å gjennomgå formålet (§2 i Selskapsavtalen) med sikte på å styrke oppgavene til Reno Vest IKS med å bidra til å minske mengden 
avfall innen alle fraksjoner. Et tema til vurdering bør være muligheten til at selskapet skal engasjere seg sterkere innafor gjenbruk og gjenvinning. Andre forhold kan være kompetanseformidling og tiltak for reduksjon av klimagasser.»

I samme møte var det også sak oppe om Reno Vest og gebyrer. Det ble blant annet vedtatt en gebyrøkning for 2019 på 6,6 prosent. I denne økningene ligger at Reno Vest skal starte med et digitalt avfallskort. Med dette kortet kan husholdninger levere seks kubikk avfall gratis som det i dag betales for. 

Reno Vest er i tillegg i gang med å innføre et gjenbrukstorg. Rødt har tidligere bedt Reno Vest få dette til, som den gang ble avvist. Derfor er vi glade for at det nå blir gjort. På gjenbrukstorget kan det leveres ting man selv ikke lenger har bruk for, men som andre kan ha nytte av. Enda et godt tiltak når det gjelder miljø. 
 

Rødt mener at gjenbruk, gjenvinning og også mindreforbruk er viktige skritt å ta for et bedre miljø. Da er det viktig og bra at også Reno Vest, som Vesterålens renovasjonsbedrift, tar sin del av ansvaret.


Rødt synes endringene er positivt. Vi ønsker mer fokus på miljø og klimaspørsmål.