Pensjonistforbundet:

– Plikt å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Pensjonistforbundet Nordland ønsker å fokusere på et dokument som regjeringen sendt ut på høring midt i oktober om «Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.»

Illustrasjonsfoto.  Foto: Frank May / NTB scanpix

Meninger

En av de største utfordringer vi står ovenfor som følge av økt levealder, er at tallet på personer  med demens-sykdommer sannsynligvis vil øke betydelig.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens vil gi økt mestring, mening, og gode opplevelser for den enkelte og avlastning for de pårørende.

I tillegg vil et slikt tilbud bidra til å utsette en innleggelse i institusjon.

Alle kommuner med respekt for eldre, burde ha et  tilbud om dagaktivitet for denne aldersgruppen.

Et dagaktivitets tilbud for denne gruppen mennesker, er forebyggende helsearbeid. Forebygging er også rimeligere enn behandling. En sykehjemsplass er dyrt for kommunene.

I utgangpunktet burde det derfor ikke være nødvendig med lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitet. Det burde være en selvfølge at slikt tilbud fantes.

Kommunene har i flere år vært kjent med Demensplan 2015, som blant annet skulle sikre en styrking av dagaktivitetstilbudet.

Vi skriver snart 2019 og bare i underkant av 10 % av alle hjemmeboende personer med demens har et slikt tilbud i dag.

Hovedregelen i helse -og omsorgstjenesteloven er at kommunene selv skal bestemme hvordan tjenestene organiseres og hvilken tjenester den enkelte bruker får tilbud om, så lenge det oppfyller kravet om forsvarlig kvalitet, og at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 

Kommunene blir pålagt mange oppgaver, uten at det alltid følger  økonomiske midler med.

I utgangpunktet er ikke øremerkede midler og lovpålegg det beste. Selvstyre og gode økonomiske rammer er etter Pensjonistforbundet Nordlands syn en bedre ordning.

Av og til ser det ut som det må et pålegg og øremerkede midler til for at tilbud blir opprettet. Et slikt tilfelle er tilbudet om dagaktivitet. Derfor er Pensjonistforbundet Nordland i utgangspunktet åpen for «Lovfesting av  plikt for kommunene til å tilby dagaktivitet for hjemmeboende med demens».

Men med lovpålegget må det også i dette tilfelle følge med øremerkede midler.

Det er i kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet», lagt  føringer for mye frivillig arbeid. Regjeringen må da også i tillegg sørge for øremerkede midler til drift av Frivillighetssentralene.

Det vil sannsynligvis bli et økende behov for koordinering av slikt frivillig arbeid.