Kvoter til beste for kystsamfunnene eller for Fiskebåtredernes Forbund?

Fisket i Norge «eies av det norske folk i felleskap» (deltakerloven, forarbeidene).

Illustrasjonsfoto 

Meninger

Fisket forvaltes av statsråd Harald Tom Nesvik (FrP) på vegne av folket  blant annet gjennom kvoteordninger (havressurslova § 12). To av hovedmålsettingene er å «sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna» (§ 1) og «ei formålstenleg fordeling av ressursane, som mellom anna kan medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna» (havressurslova § 7 annet ledd d).

I dagens situasjon der prima fersk torsk har vært eksportert til priser opp til kr. 92 pr. kg, presterer statsråden å la den forventede reduksjon av norske kvoter på 6 % ramme trålflåten med 7 % mens kystflåten får ta støyten med hele 19 % reduksjon.

Jeg konstaterer at den flåten som bringer kvalitetsråstoff på land og skaper ringvirkninger og sysselsetting får ta støyten. Trålerflåten som i all overveiende grad leverer frossent råstoff på «frysehotellene» for eksport rett ut av landet er lettere berørt.

Dette er et grovt brudd på lovenes formålsparagrafer. Det er et hån imot kystfolket som eier ressursene og det viser statsrådens brutale overkjøring av det i decennier uttalte mål om at fiskekvoter skal tildeles slike fiskere som kan bringe på land fisk til «best betalende anvendelse».

Senterpartiet reagerer kraftig på den lovstridige fordeling av plikten til reduksjoner og vil ta opp i Stortinget om Fiskeridepartementets fordelingsvedtak må omgjøres.