Mikkel Berg-Nordlie og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) svarer Oddmund Enoksen:

– Hva mener SV om Sametinget og reindrifta?

Meninger

Oddmund Enoksen hadde 09. januar 2019 et innlegg i Nordnorsk Debatt der han kommer med flere påstander om reindriftspolitikk og Sametingets rolle. Siden Enoksen underskriver som SV-politiker er det grunn til å presisere hva som er SVs syn.

Enoksens innlegg kan oppsummeres med at han mener man ikke burde høre på Sametinget i reindriftsspørsmål. SV har prinsipprogramfesta at Sametinget, det folkevalgte organet til Norges samiske befolkning, skal styrkes. SV står ikke inne for at Sametinget skal ignoreres i noe spørsmål som angår samefolket, og reindrift er åpenbart et slik spørsmål.

Innlegget målbærer en tanke om at Sametinget står ansvarlig for at Reindriftsloven av 2007 ikke inneholder et bunnfradrag ved tvungen nedslakting av flokker. Et slikt bunnfradrag kunne ha skånet Jovsset Ante Saras flokk. Som Sametingsråd Silje Karine Muotka skriver i Nordnorsk Debatt 09.01.2019 kan man lese i lovproposisjonen (Ot.prp. nr. 25 2006–2007) at ved forrige revisjon av Reindriftsloven gikk Sametinget, liksom Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Reindriftlovsutvalget, inn for et bunnfradrag for å skjerme reineiere med små flokker. Dette har også blitt beskrevet i professor Øyvind Ravnas tilsvar til et tidligere innlegg fra Enoksen, datert 16. februar 2017. Reindriftsloven ble vedtatt av Stortinget, og verken Sametinget eller NRL ga sin tilslutning til den. Følgelig er det Stortinget som har ansvar for både loven og dens negative konsekvenser. 

I innlegget kalles det en «konspirasjonsteori» at beitegrunnlaget i Finnmark ikke egentlig krever en slik reintallsreduksjon som norske myndigheter gjennomfører. Her er Enoksen i uoverensstemmelse med blant anna professor i miljø- og utviklingsstudier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Tor A. Benjaminsen. Professoren mener ut fra studier av vegetasjonsutvikling og slaktevekter at ideen om kritisk overbeite i Finnmark så langt mangler en god vitenskapelig begrunnelse (Dagsavisen 10. januar 2018). Det er altså omstridt hvordan det egentlig står til med beitene i Finnmark, og man kan ikke avfeie NMBU-professorens innspill i den debatten som en «konspirasjonsteori».

Enoksen kritiserer «sametingspresidenten og Sametinget» for manglende støtte til SVs representantforslag om bunnfradrag, fremmet av Torgeir Knag Fylkesnes i april 2018. Selvfølgelig er vi av den mening at støtte til dette forslaget hadde vært positivt. Det er ikke vår rolle å redegjøre for andres grunner til å ikke støtte forslaget, men la det være klart at vi har ingen tro på tolkinga som fremlegges i Enoksens innlegg: vi tror ikke at dette bunner i et manglende ønske om å verne om unge reindriftsutøvere med små flokker. SV støtter for øvrig Sametingets ønske om en total revisjon av Reindriftsloven. Vi ønsker at samenes selvstyreorgan skal ha hånda tungt på rattet i den prosessen, og mener det er positivt at Sametinget har nedsatt et utvalg for revisjon av Reindriftsloven.

SV er et bredt folkeparti hvor det er rom for brytning mellom ulike meninger. Det er imidlertid viktig at ingen tviler på hva som er partiets politiske hovedlinjer. Derfor presiserer vi at SV har prinsipprogramfesta at storsamfunnet må sikre samefolkets rett til å bevare og utvikle sine språk, kultur og næringer. Når det gjelder samisk tamreindrift konkret har SV arbeidsprogramfesta nødvendigheten av at «samisk tamreindrift ikke mister viktige arealer gjennom storsamfunnets utbygging av vindkraft, vannkraft, mineralutbygging og hyttebygging.» Vi ønsker reindrifta vekst og gode vilkår. SV har også prinsipp- og arbeidsprogramfesta at Sametinget skal styrkes, både økonomisk og når det gjelder inkludering av organet i politiske prosesser.