– EØS – avtalen, en trussel mot selvråderetten ?

Meninger

Da EØS-avtalen ble innført 1.1.1994 var det utenkelig at den direkte skulle innvirke på hvordan vi organiserer offentlig virksomhet i kommuner og fylkeskommuner. Det var tilstrekkelig å likebehandle selskap fra EU og norske selskap.

Nå har ESA, EU/EFTA`s overvåkingsorgan, behandlet en rekke klagesaker om norske forhold som gjelder subsidiering, skattefritak og manglende etterlevelse av markedsinvestorprinsippet . På bakgrunn av disse enkeltsakene har ESA på generelt grunnlag reist spørsmål om den norske skattelovens generelle skattefritak for staten, fylkeskommuner , kommuner, regionale helseforetak og helseforetak.

For å finne svar på disse  spørsmålene fra ESA, har regjeringa utnevt et utvalg ,Hjelmengutvalget. ESA`s anmodning gjelder når det offentlige driver økonomisk aktivitet . Hjelmengutvalget definerer det slik at hvis enheten tilbyr tjenester i konkurranse med private eller offentlige aktører, vil tjenesten normalt måtte anses som en EØS-rettslig økonomisk aktivitet som er omfattet av reglene for støtte.

Kort oppsummert konkluderer flertallet i utvalget med følgende :

Fjerne rentefordelen som kommuner og fylker har der det kan hevdes at de driver kommersielt.

Det stilles krav til markedsavkastning.

Det skal opprettes en egen nasjonal tilsynsmyndiget for å påse at reglene for markedsaktør blir etterlevet.

Hva betyr så dette hvis Hjelmengutvalgets innstilling får flertall i Stortinget ?

Mandatet som Hjelmengutvalget fikk er førende og går langt i å følge opp ESA`s logikk. Det indikerer at hensikten er å få til mer privatisering av offentlige tjenester.


Uten EØS-avtalen og overvåkingsorganet ESA ville det aldri vært nedsatt et slikt utvalg. Ingen ville kommet på ideen at stat og kommuner skal betale skatt til seg selv!

 Ingen ville ha sett det som et problem at offentlig virksomhet får lavere rente fordi det stilles garantier og at fylker og kommuner ikke kan gå konkurs.


Dag Seierstad sier i en kronikk i Klassekampen  lør. 12.1.2019 :

« EU`s medlemsland må finne seg i at EU-regler har samme forrang framfor nasjonale lover, tariffavtaler og ILO-konveksjoner som i Norge»

Han sier videre : « I de aller fleste EU-land er arbeidsløsheten høyere, færre er fagorganiserte og fagbevegelsen har mindre innflytelse og svekkes mer av den nyliberale politikken som EU fremmer».


Til høsten er det fylkesvalg og kommunevalg. Så langt har EØS-debatten vært fokusert på om avtalen er en fordel for norske eksportbedrifter eller ikke, om hvorvidt Norge får det verre dersom vi står uten en slik EØS-avtale. Få har reist debatten omkring demokrati og selvråderett. I følge den samme Seierstad sier han i samme kronikk : «Hver måned vedtar et flertall på Stortinget lover som ingen norske partier gikk til valg på å vedta».