Klubben ved Lamarka skole/Utdanningsforbundet:

– Vi stiller oss undrende til forslaget om å legge ned en av de nyeste skolene i Sortland

Klubben ved Lamarka skole/Utdanningsforbundet har kommet med en uttalelse i forbindelse med høringen til «Forslag til kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019–2034».
Meninger

Fokuset for debatten om fremtidig skolestruktur er kvalitet i skolen. Thomas Nordahl, en av Norges mest anerkjente skoleforskere, mener det er læringsmiljøet som er avgjørende om elevene lærer på skolen. Læringsmiljøet er viktig for kvaliteten i skolen. Han viser til at det handler om klassemiljøet, forholdet mellom elevene, relasjonen lærer-elev, klasseledelse, foreldre som bryr seg, skoleledelse og om hvordan skolen ser ut.

På Lamarka skole er vi 248 elever og rundt 50 ansatte. Sammenlignet med andre kommuner på størrelse med Sortland er skolen stor. På en skole med denne størrelsen er muligheten til å bygge gode relasjoner med elever på alle trinn stor. Det gir oss bedre oversikt både i friminuttene, i klasserommet og sikrer elevenes psykososiale miljø (§ 9A) på best mulig måte. Det gir god kvalitet på læringsmiljøet. For å rekke over alle elevene i løpet av en skoletime, er det viktig for oss lærere at klassene ikke blir for store. I dag har klassene ved skolen mellom 15 og 24 elever. Dersom hver enkelt elev skal få den hjelpen de har krav på, er dette stor nok klassestørrelse. De siste årenes elevundersøkelser på vår skole viser at elevene trives, får støtte fra lærerne og har god motivasjon. Dette viser at god kvalitet får vi til på skolen med vår størrelse.

Det psykososiale er en viktig del av læringsmiljøet, men det fysiske skolemiljøet betyr også mye. Lamarka skole er med sine 21 år den nyeste barneskolen i Sortland kommune. Da skolen stod ferdig i 1997, var den ment som skole for 1.- 4. trinn, men i to omganger ble den påbygd for å bli en fulldelt barneskole, 1.-7.  Den siste delen ble ferdigstilt for ca. 10 år siden. Som en del av det siste byggetrinnet fikk skolen en del spesialrom, bibliotek og ny administrasjonsdel. Hvert trinn har egen inngang til sin base. Dette bidrar til å skape trygghet og tilhørighet for den enkelte elev. I tillegg til klasserommene finnes det et stort allrom midt i skolen. Det brukes ofte til allsang, forestillinger, foreldremøter og sosiale sammenkomster for klassene. Allrommet disponeres også til undervisning, SFO og Den kulturelle skolesekken. Den nye lærerplanen legger stor vekt på å utvikle elevenes digitale kompetanse. Så godt som alle klassene har digitale tavler og tilgang på klassesett med pc-er og iPad-er.

Uten altfor store investeringer kan Lamarka skole fremstå som en moderne og brukervennlig skole som også fysisk sett kan tilby et læringsmiljø med god kvalitet.

Det å jobbe tverrfaglig blir enda viktigere i den nye fagplanen, noe vi på Lamarka skole har et godt utgangspunkt for. Skolen har to arbeidsrom for lærerne; et for småtrinnet og et for mellomtrinnet, som bidrar til samarbeid og det å jobbe på tvers av fag. Det gir også rom for et godt faglig miljø og gode pedagogiske samtaler blant lærerne. Dette viktige teamarbeidet fremmer kvalitet i skolen.

Skolens uteområdet er også viktig for kvalitet i skolen. Vi vil påpeke at Lamarka skole har en unik beliggenhet med tanke på uteområdet. Skolen har et stort uteområde som ligger godt innenfor normen for krav til størrelse på uteareal. Det er bevilget en million kroner dette skoleåret til utbedring av skoleområdet.

Kvalitet i skolen handler også om folkehelse og livsmestring, som er et av de tre tverrfaglige temaene i den nye fagplanen. Dette temaet skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. De aller fleste elevene ved Lamarka skole trenger ikke skyss. Den korte avstanden til Blåbyhallen, Sortlandshallen og Kulturfabrikken gjør at vi sykler eller går når vi skal dit. Skolen ligger i gangavstand til både utmarka og fjæra. Dette utnytter vi til uteskole; utforskning i fjæra og marka, fysisk aktivitet i lysløypa og på fjellet hele året. Det gjør at elevene både blir kjent med naturen og glade i eget nærmiljø. Dette er helsefremmende og etter intensjonen i fremtidens skole.

Lamarka skole er en stor nok skole for framtida. Skolen har potensiale til å utvikle seg i takt med tiden. Vi stiller oss undrende til forslaget om å legge ned en av de nyeste skolene i Sortland med så mange kvaliteter. Er det naturlig for oss i Sortland å sammenligne oss med store byer eller områder i andre landsdeler? Vi håper politikerne lytter til våre synspunkter og tar de på alvor når avgjørelsen skal tas.

Klubben ved Lamarka skole/ Utdanningsforbundet.