Høringsuttalelse fra FAU ved Maurnes skole

– Avhenger kvalitet i skolen av stor eller liten skole?

Meninger

I debatten om fremtidig skolestruktur ønsker FAU ved Maurnes skole å komme med en høringsuttalelse. Vi vil også gi vår støtte til den uttalelse som er gitt fra medlemmene i Utdanningsforbundet og Fagforbundet ved Maurnes skole, og de synspunkt/ spørsmål som er stilt til utredningen om fremtidig skolestruktur i Sortland.


KVALITET I SKOLEN

Når man leser forslag til kommunedelplan for fremtidig skolestruktur blir man forbløffet over hvor mange måter bygdeskoler blir «SNAKKET NED» og at store nye skoler skal bli så mye bedre for barna våre.

På Maurnes skole er vi heldige som har mange utdannende lærere som både holder seg faglig oppdatert og som tar etterutdanning. Vi anser det også som svært viktig at lærerne klarer og opprettholde gode relasjoner til hvert enkelt barn. For de minste barna er dette avgjørende for om de trives på skolen eller ikke. Barn som blir sett, anerkjent og opplever mestring på skolen har bedre anlegg for å få gode venner, lære mer og trives bedre på skolen. Gode relasjoner og faglig profesjonalitet er avgjørende for kvaliteten på læringsmiljøet. Noe som det for øvrig ligger forskning på fra forskjellige pedagoger. ( https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/skolemiljo/psykososialt-miljo/larer-elev-relasjonen/) Vi blir derfor bekymret når vi hører at hver klasse blir større med antall barn. Hva vil dette gjøre med relasjonsbyggingen og når blir barna våre sett? Vår bekymring er at i store miljøer, med mindre lærertetthet, blir relasjonsbygging en utfordring både for lærer og for barn. I mindre klasser har lærer mye bedre muligheter for å legge til rette for de barna som trenger ekstra oppfølgning både sosialt og faglig. Skolens rolle er å kvalifisere mennesker for hele livet og da er det viktig med en best mulig start på veien gjennom skolesystemet. Det er skolens indre liv som avgjør kvaliteten på undervisninga og læringa som foregår, ikke skolens størrelse. Vår påstand er at i en liten skole er det indre liv bedre og det er lettere å bygge identitet til eget bosted og nærmiljø, slik at våre barn skal ønske å bosette seg med sine barn i kommunen i fremtiden. Og er det ikke det vi ønsker for våre barn i hele Sortland kommune? Vi ser også at det blir dratt fram i kommunedelplanen at det er problematisk at lærene ikke har større miljøer og ha faglige diskusjoner i. Her stiller vi oss spørrende til at det i denne teknologiske tiden at ikke dette kan legges til rette for, uten at man fysisk sitter i et grupperom sammen?FYSISKE FORHOLD VED SKOLEN

I de senere årene har Maurnes skole blitt oppgradert for mange millioner inkludert at lærerne har fått bedre arbeidsmuligheter på skolen med arbeidspult og møtearena. Skolen fremstår i god stand og har bare utskiftingsbehov i størrelsesorden 4 – 5 mill. for å kunne fungere godt i 20-30 år fremover. Barna har gode muligheter til å bruke skog og utearealer i friminutt, samt bruke naturen rundt skolen og nærmiljøet på turer. Snart blir også gangveien ferdigstilt og mange av dem som i dag er nødt til å ta buss kan gå trafikksikkert til skolen. Vi synes derfor det blir feil når det på side 95 i plan står at, sitat; «ikke tilrettelagt for gangtilbud langs skolevegen». Skolen har også fått helt ny og bedre adkomst og parkering samt busslomme i forbindelse med bygging av ny veg. Utearealet på skolen er også et samlingspunkt i nærområde på ettermiddagstid, her spilles det fotball og akebakken blir mye brukt på vinteren. Hvordan vil dette bli hvis skolen legges ned?


 

NÆRMILJØ OG DEMOGRAFISK UTVIKLING

De som bosetter seg i bygda gjør et bevisst valg på hvor vi ønsker at barna sine skal gå på skolen. Mange av oss har ikke et ønske om å bo i «by gryta» samt at vi ikke vil at ungene våre skal gå på de større skolene i kommunen. Hvorfor ikke verdsette denne muligheten som vi har i kommunen, og trekker dette fram som positivt at vi her har valgmuligheter? Vi har et stort engasjement på bygda vår med FAU, 17. mai feiring, tradisjonell juleavslutning, juletrefest, elevråd som arrangerer elevkvelder på skolen, idrettslag og et aktivt grendehus m.m. Dette er summen av ei aktiv bygd som bygger identitet og gode samfunnsborgere. Nedleggelse kan derfor ha store negative konsekvenser for utviklingen i bygda totalt sett. Med stor utvikling i området med bedrifter som starter opp og bygger ut, ser vi store utviklingsmuligheter i bygda forutsatt at det også legges til rette med infrastruktur (vann) og tomteområder. Utviklingen med stabilt elevtall tilsier også at med positiv tilrettelegging samt at skolen beholdes, burde det være mulighet for økt elevtall forutsatt at det gis gode og enkle muligheter for boligbygging.


Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Sortland om ny skolestruktur:

– Enig med rådmannen om mye, men ikke alt

Utdanningsforbundet Sortland har kommet med høringsuttalelse i forbindelse med planen om skolestruktur i Sortland. Under kan du lese uttalelsen i sin helhet.

 

ØKONOMI

Det blir også et paradoks at småskolene legges ned for og «spare» vedlikehold og lærerstillinger når kommunen må ta opp mange hundre millioner i lån for å bygge nytt. Som det fremkommer i alternativ 1 så er det til sammen ca 13,8 mill. i utskiftingsbehov for alle skolene på Hinnøy hvor Maurnes utgjør ca 4,5 mill, samt at det er angitt ca 5 mill. i tillegg for nybygg i Sigerfjord. Kapitalkostnad for dette er angitt til ca 1,0 mill pr. år. Dette er et beskjedent beløp sett opp imot alternativ 4 med investeringer på flere hundre millioner og tilhørende kapitalkostnader og tilhørende risiko ved rentestigninger. Hvordan stiller vi oss med mange milliarder i lån og renten går opp? Hvem går dette utover da? Lærerne, assistenter, barna våre? Vedlikehold av skolebygg må man regne med både på gammelt og nytt! La oss si at det blir gjort et vedtak nå med alternativ 4 og skolene bare blir stående på vent fordi det rett og slett ikke er penger til å gjennomføre, eller det bare blir utført deler, da blir vi stående i et vakuum der ingen vet hvor ferden ender. En klar forutsetning for eventuelt valg av alternativ 4 må være at det gjøres en fortløpende og samlet bygging av nye skoler. I tillegg kommer jo også alle investeringer som må gjøres i nye idrettsanlegg til flere hundre millioner ved valg av alternativ 4, og som ikke er tatt med i regnestykket. Ved Maurnes skole har vi et idrettsanlegg med svømmebasseng som for 10-15 millioner kan oppgraderes og som også brukes av Sigerfjord/Strand til svømmeopplæring.


Skolelederforbundet

Morgendagens sortlandsskole

Diskusjon og planer om skolestruktur skaper naturlig nok engasjement hos barn, foresatte og ansatte i skolen. Samfunnsmessig er også planer om endringer i skolen gjenstand for stor oppmerksomhet.
 For Skolelederforbundet er det imidlertid viktigst å holde fokus; fokus på eleven og hva som er viktige kjernepunkter i morgendagens skole.

 

SKOLESKYSS

Det som også er en stor bekymring hos oss at den estimerte tiden barna våre må sitte i buss for å komme seg til skolen, både frem og tilbake! I tillegg til de mange barn som i dag ikke trenger å sitte på buss for å komme seg til skolen. Er dette helsefremmende? Maurnes skolekrets dekker store områder fra Godfjorden til Stamnes. Og vi stiller spørsmål med om den oppgitte tid i forslag om ny skolestruktur. Bussen skal jo tross alt ikke kjøre direkte, den skal innom mange stoppesteder før den kan ta turen videre til Strand eller Sortland.


Klubben ved Lamarka skole/Utdanningsforbundet:

– Vi stiller oss undrende til forslaget om å legge ned en av de nyeste skolene i Sortland

Klubben ved Lamarka skole/Utdanningsforbundet har kommet med en uttalelse i forbindelse med høringen til «Forslag til kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019–2034».

 

AVSLUTNING

Det er kanskje ikke så rart at det vekkes ett stort engasjement hos oss foreldre når skolen vår står i fare for å bli lagt ned! Vi har rett og slett den beste skolen som vi kunne ha fått for barna våre, med høy kvalitet. Vi har engasjerte og ikke minst dyktige lærere og assistenter som «ser» barna våre. Vi trenger de lærerne som forteller om huldra i den lokale skogen, vi trenger den læreren som har det ekstra blikket til de barna som føler seg utenfor og vi trenger de lærerne som legger til rette for god læring. Dette er summen av en god barndom og gode minner fra skolen. Alt dette har vi på Maurnes! Vi har en rektor som stiller opp og er tilgjengelig når vi trenger det. Dette skaper en god skole-hjem relasjon. En god skole er en god sosial og kulturell investering og bygda trenger skolen for å være levedyktig.

Nå er det på tide at vi som foreldre blir hørt! Vi ønsker kun det beste for barna våre.


Slik vil FAU ved Holmstad skole bli hørt i skolestruktur-saken:

Vil beholde minst 1.-7. trinn, og aller helst ungdomstrinnet også

Skolestruren i Sortland er oppe til politisk behandling. Nå er saken ute på høring, og flere har nå begynt å komme med sine synspunkter.