«Rødt er glad for at tillitsvalgtes medbestemmelse styrkes»

Kamilla Fossem Christoffer Ellingsen Fatima Zozan Kaya Kommunestyrerepresentanter Rødt Sortland 

Meninger

Administrasjonsutvalget er et kommunalt utvalg for trepartssamarbeid. I utvalget er rådmann, politikere og også tillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjoner. Det er kun i dette utvalget at alle partene er representerte, og møtes på en formell måte. 

I Kommunestyremøtet 13.12.18 var sak om Delegasjonsreglement oppe, og der var det foreslått fra rådmannen at Administrasjonsutvalget ikke lenger skulle ha myndighet til å sluttbehandle overordnede perosonal- og organisasjonsmessige saker. Utvalget skulle kun ha mulighet til å komme med uttalelser. 

Det var og er for Rødt et prinsipp å beholde utvalgets myndighet til å sluttbehandle overordnede personal- og organisasjonsmessige saker i kommunen - i motsetning til kun å gi uttalelser. Dette for å sikre at arbeidstakernes representanter har reell medbestemmelse i saker som direkte påvirker arbeidsforholdene. Rødt ser på dette som viktig blant annet for å bygge reell forståelse, tillit, medbestemmelse og utveksle kompetanse mellom de som styrer og arbeidstakernes representanter. Slik har det også vært fra langt tilbake i tid, og frem til nå.
 

Rødt fremma derfor forslaget om å videreføre det mangeårige reglementet med 

Administrasjonsutvalget som vedtaksorgan for overordna personalpolitiske retningslinjer. Vi kjenner ikke til at det er erfaringer med denne ordninga som har skapt vansker i samarbeidet internt i kommunen, tvert imot virker det som ordninga har fungert godt. Forslaget om å videreføre tidligere ordning ble fremma i kommunestyremøtet av Rødt, og fikk kun Rødt sine stemmer. Ordfører og resten av Arbeiderpartiet var med i flertallet som stemte mot. 


Vi er derfor glad nå for at saken er tatt opp på nytt. Dessverre var innstilling at utvalget bare skulle vedta personalpolitiske retningslinjer, og ikke overordna reglement. Rødt leverte derfor inn samme forslag som sist om at utvalget skal kunne vedta overordna retningslinjer og personalpolitiske retningslinjer. Denne gang vedtatt med stemmer fra Rødt selv, med støtte fra resten av kommunestyret.