«Arbeid til alle»

Meninger

Årsmøtet i Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør - Troms mener det organiserte arbeidslivet, et godt partssamarbeid og en sterk velferdsstat, har gitt oss et samfunn med små forskjeller. I tillegg har det gitt oss god konkuransekraft og fornyelse i næringslivet. Gjennom den norske modellen hvor arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter samarbeider, legges det vekt på høy sysselsetting, et godt velferdstilbud. Trygg økonomisk styring og fordelingspolitikk står helt sentralt i den norske modellen

Arbeid til alle er grunnlaget for vekst og verdiskaping og forutsetningen for vår velferdsmodell. Den største forskjellen i velstand og velferd går mellom dem som står i arbeid og dem som står utenfor arbeid. Arbeid er det viktigste for å redusere de sosiale og økonomiske forskjeller mellom folk.

Det må derfor sikres at vi får gode omstillingsprosesser og kompetanseheving hos ansatte ifm. Digitalisering og omstilling. Antall varig tiltettelagte arbeidsplasser VTA må økes kraftig. Det må flyttes flere statlige arbeidsplasser til distriktene. Det må faktisk lønne seg å ha et godt organisert arbeidsliv. Derfor må skattefradraget på fagforeningskontingenten tilpasses faktisk innbetalt kontingent. Det organiserte og uorganiserte arbeidslivet kan ikke sidestilles slik dagens regjering ønsker i sitt samarbeidsdokument.

Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør - Troms krever at offentlige budsjetter må brukes aktivt for å holde folk i arbeid. I situasjoner med fallende sysselsetting må aktiviteten stimuleres blant annet gjennom offentlige bygge og rehabiliteringsarbeider, offentlige innkjøp og investeringer.