«Kommunene må utarbeide en handlingsplan for å redusere ufrivillig deltid»

Meninger

Privatisering og konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester fører til at viktige beslutninger unndras politisk behandling og kontroll. Både LO og de rød- grønne ønsker størst mulig åpenhet og demokratisk kontroll med bruk av offentlige midler og tjenesteyting. ILOs konvensjoner skal ligge som en forutsetning og etterleves ved offentlige anbud.

Det er fortsatt mange som jobber ufrivillig deltid, i hovedsak kvinner. Dette til tross av mangel på arbeidskraft innen ulike yrker. Det skaper en uakseptabel situasjon for mange deltidsansatte som må jakte på ledige timer for å få en lønn å leve av. En lønn og leve av er et viktig likestillingskrav.

Arbeid til alle dreier seg om også om å tilrettelegge arbeidsplasser, tilpasse oppgaver, skape trygghet i omstillingsprosesser og et trygt inkluderende arbeidsmiljø. Ordninger som gir arbeid for mennesker med ulik yteevne og behov for tilrettelegging, må utbygges. Økende konkurranse, lavt bemanningsnivå og arbeidspress krever tiltak som motvirker at folk presses ut av arbeid og inn i sykdom og uførhet.

Norske lønns og arbeidsvilkår skal legges til grunn for arbeid som utføres. Vi må også forhindre at lærlinger fortrenges av billig arbeidskraft. Alle beregninger viser at vi i framtida kommer til å trenge mye mer arbeidskraft, særlig i helsevesenet. Inntak av lærlinger i kommunal sektor vil være et godt grunnlag for rekruttering av nye, ansatte i, spesielt i omsorgssektoren. For at vi skal lykkes med å få flere ansatte i disse yrkene, må vi være i stand til å gi ansatte som ønsker det, tilbud om faste stillinger.

Ansatte i full stilling får bedre pensjonsrettigheter og mer økonomisk frihet. Likestillingsarbeid handler om å gi kvinner den samme økonomiske friheten som menn. Skal kommunene gjøres mer likestilt, må vi gjøre det mulig for arbeidstakerne som ønsker det å jobbe i full stilling. For kommunene kan dette gjøre en ekstra gevinst i form av kompetente ansatte i et godt arbeidsmiljø.

Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør - Troms mener at kommunene må utarbeide en handlingsplan for å redusere ufrivillig deltid og utnytte lærlingeordningen som en god mulighet for nyrekruttering.