«Skjæring inntil beinet gjør Sortlands-skolen vaklevoren»

Sortlandsskolen er presset og trues av stadige nedskjæringer. Vi har tidligere hatt en brukbar dekning av lærer- og assistentressurser, men neste skoleår representerer et skifte. 10 lærerstillinger skal kuttes, skriver Per-Aage Krekling, Skolelederforbundet Sortland.

  Foto: Innsendt.

Meninger

At kravene til skolen økes samtidig som rammebetingelsene blir strammere, fører til at det blir krevende for skoleledere og lærere å utføre alle sine arbeidsoppgaver. En skoles kjerneoppgave er å gi elevene et godt pedagogisk forsvarlig opplæringstilbud. Ved siden av dette skal skolen gjøre psykososiale tiltak og forebygge mobbing og mistrivsel. Kravene og oppgavene til skolen samsvarer ikke med ytterligere kutt i en allerede presset skole. Færre lærere vil føre til at det kollegiet som står igjen er vingeklippet. Dette vil spesielt merkes for elever som trenger ekstra oppfølging og når det gjelder sosiale tiltak.  Kutt av 10 lærerstillinger til neste år er derfor svært urovekkende!


– Vi merker stort engasjementet når det gjelder skolestruktur

Høringsfristen for å gi innspill til kommuneplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034, har gått ut. Rundt 25 innspill er kommet inn til kommunen.

 

Skoleeier – ta ansvar!

Det er kommunen og politikernes ansvar å gi Sortlandsskolen de rammene som trengs for å utnytte potensialet i skolen og hos elevene. Stadige kutt og innskrenkninger i skolen vil få alvorlige konsekvenser på lengre sikt.

Det må gjøres klare politiske valg for å sikre våre barn en god skole som gir dem de mulighetene de fortjener. Sortlands-skolen er allerede svært presset, dette merkes daglig hos alle som jobber med opplæring av våre barn. Vi har vært i en nedadgående spiral lenge, der skolens handlingsrom og rammer blir stadig mer begrenset, og ytterligere innskrenkinger kan være nådestøtet for en god skole i Sortland. Politikerne og kommunen må se alvoret i situasjonen, og gi Sortlands-skolen de midlene som kreves for å gi våre barn et godt fundament for fremtiden.

Digitale utviklingen stiller nye krav

Samfunnet er i kontinuerlig utvikling og dette medfører både muligheter og utfordringer i skolen. Den teknologiske utviklingen gir muligheter til å lære på flere måter og å skape motiverende læringsarenaer. Samtidig medfører teknologien utfordringer knyttet til nettmobbing, sjikane og sosial ekskludering.   

Det å fjerne flere årsverk fra Sortlands-skolen vil svekke skolens kapasitet når det gjelder å håndtere den digitale utviklingen. Elevene må læres opp i å benytte de mulighetene digitale hjelpemidler gir, samtidig som de må læres opp i kritisk tenkning knyttet til delingskultur og vurdering av kilder. Dette krever tett oppfølging fra de voksne i skolen.

Flere kutt vil komme. Politiske vedtak innebærer at det nå skal finnes inndekning i driftsbudsjettene med kutt på totalt kr. 680 000.  Budsjettposter til innkjøp av materiell, skolebøker og datautstyr bli dermed ytterligere barbert, budsjettposter som allerede i dag ikke strekker til for å gi elevene det tilbud som man med rimelighet bør forvente.

SFO er en foreldrebetalt tjeneste. Politikerne valgte å øke satsene fra neste skoleår. Det skulle borge for en høyere forventet kvalitet i tilbudet. I Sortlands-skolen er det en betydelig økning i antall barn i SFO neste skoleår, noe som er svært positivt. Flere av disse barna har av ulike årsaker behov for tettere oppfølging av en voksen. Samtidig har de samme politikerne valgt å kutte i antall hender som skal ivareta disse barna. Hvilken logikk ligger bak og hvilken kvalitet er det?

Vi har i løpet av de siste årene sett eksempler på ad-hoc avgjørelser hvor det er bevilget penger til ulike tiltak. Sist i forbindelse med innkjøp av PC-er til 8.trinns elevene. En skole som skal forberede barn og unge til livsmestring gjennom utvikling av sosial- og faglig kompetanse er ikke tjent med populistiske og uforutsigbare politiske valg. Sortlands-skolen trenger mer enn før at det tegnes opp et kart og skisseres en klar og tydelig vei som har tydelige rammer og klare mål.


Skolelederforbundet er opptatt av at vi skal ha de beste lederne, lærerne, assistenter og andre ansatte i Sortlands-skolene.  Våre ledere kan over tid vise til gode resultat på ulike målinger og undersøkelser. I tillegg kan vi vise til en høyere prosentvis andel av lærere med godkjent kompetanse.
Som ansvarlige skoleledere kan vi ikke lenger sitte stille i båten å se på den urovekkende utvikling som rammer skolehverdagen for elevene.  Vi henstiller til foresatte om et samarbeid i forhold til å rette søkelyset mot ei negativ utvikling.

Vi har en klar forventning om at skoleeier: les politikerne, nå evner å ta grep og unngår at vi går fra vaklevoren- til en skole på kanten av stupet.