«Som du sår, skal du høste»

Meninger

Statens tilbud til bøndene i årets landbruksoppgjør er lagt fram. Mange bønder i Nordland kommer bedre ut enn yrkesbrødre og -søstre i andre deler av landet. Nord-Norge og Vestlandet har vært tapere i tidligere tilbud fra regjeringa. Vi har ikke klart å benytte oss av stordrifts-vyene fra regjeringa av mange årsaker. Dette prøver nå KrF i regjering å snu gjennom å ivareta mindre og mellomstore melkebruk i vår del av landet.

Importen av mat fra utlandet øker i tråd med regjeringas inngått handelsavtaler. I landbruket produserer vi derfor mer mat enn vi kan få solgt i det norske markedet. Den store utfordringa er at overproduksjonen baserer seg på billig importert kraftfor. Regjeringa legger til rette for en mat- og landbrukspolitikk som undergraver målet om å dyrke mat på norske naturressurser.

Den viktigste utviklingssaken vi har jobbet med i landbruket det siste året er hvordan vi i næringa skal ta ansvar for kommende klimaendringer. Hovedfokus har vært tiltak for å redusere CO2-utslipp. Men som agronomer og matprodusenter er vi vant til å tenke i lange linjer. Matsikkerhet, matberedskap og drift som ivaretar biologisk mangfold for kommende generasjoner er overordna alt annet. Det er her regjeringa med sitt tilbud faller igjennom.

Politikk for norsk matproduksjonen må knyttes til jord- og beiteressurser. Kort sagt må kanaliseringspolitikken forsterkes. Korn må dyrkes der kornjorda er! Kjøttet må produseres med lavt antibiotikaforbruk, god dyrevelferd og glade dyr på beite i hele landet.  I tillegg til nasjonal mattrygghet vil produksjonsmåten bidra til CO2-fangst, opplevelser for folk og solidaritet med folk i andre land. Jeg vil gi KrF noen tips å ta med inn i forhandlingene:

  • Øk målprisen for matkorn. Vi trenger å spise mer og flere norskproduserte

kornprodukter.

  • Lag en opptrappingsplan for kornproduksjon i Norge, inkludert måltall for hvor stor andel korn som bør spises av våre drøvtyggere.
  • Igangsett et utviklingsprogram for «Grønt-produksjon». Vi må dyrke mer av de lagringssterke grønnsakene selv, lokalt og nært folk, på de jordteigene som egner seg til mer enn grasdyrking.
  • Utsett tollreduksjoner for import-frukt til 1.januar slik at vi kan spise norsk frukt til jul.
  • Lag en startpakke til unge bønder!