«Nedskjæringer i Sortlandsskolen: Hva med elevene?»

Meninger

Nedskjæringer i lærerstillinger og antall pedagogiske medarbeidere i Sortlandsskolen, vil ramme elevenes mulighet for best mulig læring og utvikling både faglig og sosialt. Vår lærerprofesjon har gjennom Utdanningsforbundet en etisk plattform som sier noe om vårt samfunnsmandat for å fremme barnehagebarns og elevenes læring. Her er noen av de grunnleggende verdiene vårt arbeid skal fundamenteres på:

  • Vi skal arbeide for menneskeverd og menneskerettigheter. De skal fremmes og forsvares i barnehage og skole. Menneskeverdets ukrenkelighet, den enkeltes frihet og behovet for trygghet og omsorg er grunnleggende.

Med en grunnbemanning av voksne som er minimal i forhold til antall barn i Sortlandsskolen, vil muligheten for å gi trygghet og omsorg begrenses. Hvert enkelt barn har sine individuelle behov for oppmerksomhet, tilrettelegging og veiledning, da må det være nok voksne. Vi må kunne gi en klem, lytte og være tilstede for barnet i ulike sammenhenger og situasjoner.


  • Lærerprofesjonens etiske ansvar i møte med elever og foresatte er også en av grunnpilarene i en lærers arbeidshverdag. Vi har ansvaret for tillitsfull samhandling med dem vi jobber med. Vår lojalitet ligger hos elever for å fremme deres beste. Sannferdig formidling av kunnskap og faglig god tilrettelegging er avgjørende. Vi skal møte elever og foresatte med respekt, gripe inn og verne elever mot krenkelser uavhengig av hvem som utfører dem.  Samtidig skal vi til enhver tid være faglig og pedagogisk oppdatert for fremtidens skole.

Dette er bare noen av de verdier og holdninger vi jobber aktivt med. Vi ønsker å gi elevene en god allmenndannelse og en god start på livet. Vi mener at å skjære ned på grunnbemanningen i Sortlandsskolen vil være både pedagogisk og sosialt uforsvarlig. Hvilke lærere med stolthet og respekt for sitt yrke, vil arbeide i en organisasjon som driver helt på randen av det forsvarlige?

Lærere skifter yrke, klarer ikke å stå i jobben, færre velger læreryrket på grunn av for stort press og belastninger. Det er mange frister som skal overholdes, resultater skal måles og dokumentasjon skal registreres. Det skal planlegges gode og grundige undervisningsopplegg som skal tilpasses hver enkelt elev. Vi som jobber i skolen tilpasser oss stadige endringer i både læreplaner og krav fra kommune og myndigheter.

I vår arbeids hverdag opplever vi at det står ufaglærte i flere klasserom, høyt sykefravær gjør at det gjennom store deler av skoleåret er ufaglærte som også har kontaktlæreransvar for klasser. Får da elevene den opplæringen de har krav på etter opplæringsloven? Det sier seg selv at når grunnbemanningen er for dårlig, vil organisasjonen og skolen være ekstra sårbar ved sykefravær, og ufaglærte settes inn. Ikke noen kritikk til ufaglærte, de gjør en fantastisk innsats og uten dem hadde ikke hjulene gått rundt i skolehverdagen.

I media ser vi at barn helt ned i grunnskolealder gradvis mister respekten for voksne, også for politiet. Det er de samme barna vi har på skolene. Vi som jobber i skolen trenger tid og større handlingsrom for å få mulighet til å gi elevene mer sosial læring og dermed utvikle sosial kompetanse hos elevene. I den generelle delen av Kunnskapsløftet og i opplæringsloven, blir det vist til at skolen som en sosial arena også har et delansvar for barn og unges sosiale utvikling (Opplæringsloven og forskrifter 2012).  Når klassene blir større blir denne muligheten innskrenket. I forhold til skolestrukturdebatten som pågår i Sortland kommune, er vi redd for at lærertettheten ikke blir større i større skoler. Vi er samtidig redd for at det er elever med spesialundervisning og faglig svake elever som blir hardest rammet ved nedskjæring i voksentettheten. Dette kan være elever med særdeles store utfordringer i forhold til for eksempel atferdsvansker. Hvis det ikke er nok voksne til å ivareta disse elevene, vil det kunne ramme hele læringsmiljøet i klassen.

Vi ønsker å invitere politikere og kommuneadministrasjonen til klasserommet. Kom på besøk og opplev den positive energien i klasserommet. Kom og se elevene, som hver på sin måte, har behov for hjelp og oppmerksomhet fra en voksen. Se gjerne nærmere på arbeidsrommet til lærerne, garderobeforhold for barn og voksne, hvordan er fasilitetene der? Ta dere tid til å stille spørsmål og lytte på lærerne. Noen tenker kanskje at dette bare er «syt», nei, dette er virkeligheten. Den enkelte lærer og pedagogiske medarbeider gjør en fantastisk innsats for å ivareta hvert enkelt barn ved Sortland barneskole. Vi gjør så godt vi kan med de ressurser og midler vi har til rådighet. Vi har etter vår mening den viktigste jobben som finns, barna er jordens gull!