Forsvarsminister, er det lenge siden du snakket med statsministeren?

  Foto: Mette Helene Berger Amundsen

Meninger

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H): Jeg leste ditt innlegg på blv.no 20. mai, med overskriften «Andøya-beslutningen ligger fast». Det du skriver i denne artikkelen om beredskapsbase er for så vidt sant. Men – og det er et stort men – under statsministerens besøk på Andøya nylig var det ikke beredskapsbase hun snakket om. Det statsministeren brakte på banen, var at Andøya flystasjon skulle brukes til øving og trening. Dette har aldri vært nevnt før i det offentlige rom, så vidt meg bekjent. Det sto heller ikke noe om dette i beslutningsgrunnlaget som lå til grunn for nedleggelsen av Andøya. Her sto det at Andøya flystasjon skulle avvikles fullstendig, og at arealet og infrastrukturen skulle frigis til annen sivil næringsvirksomhet. Når man nå i tillegg får signaler på at det skal bygges ny militær infrastruktur på Andøya, noe jeg erfarer at Liv Signe Narverseter (Sp) har sendt skriftlig spørsmål om, skjønner jeg mindre og mindre.

Etter mitt syn er det nå ingen tvil om at man har bevegd seg langt, lang vekk fra vedtaket som ble gjort om Andøya flystasjon i 2016. Det sier du ingenting om i din kronikk. Du konstaterer at beslutningen om nedleggelse ligger fast, men utover det bringer du ikke noe nytt til torgs. Du unnlater derimot å kommentere endringene i beslutningsgrunnlaget som er påpekt fra flere hold den seneste tiden. Det skal derimot jeg gjøre:

• Andøya flystasjon skal ikke avhendes. Dette bryter med vedtaket.

• Det skal fortsatt være betydelig militær aktivitet på Andøya. Dette bryter med vedtaket.

• Statsministeren har opplyst at Andøya får en beredskapsfunksjon, samt en rolle innen alliert øving og trening. Dette bryter med vedtaket.

• Stortingsvedtaket innebar én base, framfor to. Nå bygger man opp en nasjonal MPA-base på Evnes, mens dagens MPA-fasiliteter blir videreført og vil fortsatt være der, til øvelse og trening for og med allierte. Dette bryter med vedtaket.

• De økonomiske innsparingene ble trukket fram som avgjørende for nedleggelsen av Andøya. Disse innsparingene blir naturligvis betydelig mindre når man ikke følger opp vedtaket om avhendelse og frigjøring/salg av infrastrukturen. Dette bryter med vedtaket.

• Hva gjelder luftvern var det i langtidsproposisjonen som dere la fram for Stortinget i 2016 ei forutsetning at MPA skal beskyttes med langtrekkende luftvern på Evenes. I Kvalitetssikring av konseptvalget (KS2), går det fram at MPA ikke skal benyttes fra Evenes under krise og krig. Dette gjør at luftvern-argumentet er kraftig svekket.

• Kostnaden for bygging av fasiliteter for maritime overvåkingsfly (MPA) på Evenes har økt fra 1 milliard sommeren 2018 til 1,8 milliarder i mars 2019. Vi snakker om en økning på 80 prosent, og det før spaden i det hele tatt har truffet jorden. Forsvarsminister: I din kronikk på blv.no slo du fast at det som nå skjer ikke er en endring av regjeringens politikk, og at det ikke er en omgjøring av Stortingets vedtak om å legge ned Andøya flystasjon og å flytte driften av maritime overvåkingsfly til Evenes. Det registrerer jeg. Det endrer i mine øyne ikke det faktum at det nå er en rekke vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget som tilsier at man bør ta en pust i bakken, og vurdere om det finnes bedre løsninger både hva gjelder økonomi og operativitet for Luftforsvaret.

Tar du utfordringen, Frank Bakke-Jensen? Det tvinger seg uansett fram to enkle spørsmål til deg nå:

• Er det som nå er kommet fram å anse som store og vesentlige endringer, sett opp mot beslutningsgrunnlaget som førte til at stortinget vedtok å legge ned Andøya flystasjon i 2016?

• Hva legger man i «øvings- og treningsbase», og ender Norge nå opp med to militære MPA-baser med ti mils distanse i luftlinje?

Jeg håper at du kan svare på disse to enkle og konkrete spørsmålene, og jeg håper at svaret du gir er et som vi kan ha tillit til. Til slutt vil jeg gi deg et råd, og det er som følger: Neste gang du skriver en kronikk om Andøya flystasjon, så bør du være oppdatert på hvilken ny informasjon dine regjeringskolleger har gitt.