«Kjempenhøy omsorgsboliger – tiltak mot høye utleiepriser»

Det er etter hva Rødt har fått med seg slik at alle politiske partier i Sortland mener husleia for beboere i Kjempenhøy omsorgsboliger er altfor høy.
Meninger

Den er på cirka 12 000 per måned kun for leiligheten uten strøm/oppvarming for rundt 60 kvadratmeter med noe fellesareal. Nå foreslår rådmannen å utsette eventuelle tiltak til tidligst slutten av 2020. Altså 3 år etter at saka første gang ble satt på den politiske dagsorden. Dette holder ikke! Uansett endelig avgjørelse, er behandlingstida sterk beklagelig og ansvaret ligger både på politikere og administrasjonen. Nå må det må gjøres noe så snart som mulig.


Historikk til å gremmes over

I januar 2018 orienterte rådmannen om situasjonen for beboer i Kjempenhøy omsorgsboliger med utgangspunkt blant annet i påstand om urimelig høy husleie. Dette ble mer konkrete fulgt opp i mai samme år. Det resulterte i at Rødt og SV fremma at vedtak som fikk enstemmig tilslutning. Driftsutvalget ba gjennom dette rådmannen følge saka med tilbakemelding om hvilke mulighet det er for å kunne gjøre noe med husleiesatsene i kommunale omsorgsboliger. Etter rådmannens forslag nå om ytterligere utsettelse, foreslår Rødt et alternativt forslag som gir fortgang i saka.


Kjempenhøy – dyrere og spesialtilpassa omsorgsboliger

En generell endring for alle kommunale omsorgsboligene vil kreve utredning og tid, noe også rådmannen ser for seg skal gjennomføres i forbindelse med ny boligplan for kommunen. Et raskere tiltak kan gjennomføres dersom det er begrunna og målretta mot et konkret prosjekt.

Kjempenhøy hadde høy kostnad ved bygging. Det var flere grunner til det. Noe var tilpasning av inngangsparti/gangarealer for større rullestoler og ikke minst at det er lagt til rette for takheiser. Etter Rødts mening er det generelt urimelig at personer med store og spesielle behov sjøl skal dekke disse ekstra omkostningene – altså uten ei solidarisk fordel på felleskapet.  


Målretta for unntak av vedlikeholdskostnader

Inkludert i leieprisen er det lagt inn en vedlikeholdskostnad på boligen på kr. 400 pr. m2 pr. år. Rødt foreslår at dette beløpet trekkes ut for Kjempenhøy omsorgsboliger som et midlertidig tiltak inntil ny boligplan for Sortland er vedtatt og varige tiltak vedtas.     


Rødts alternative forslag er følgende:

1                  Driftsutvalget beklager at arbeidet med gjennomgang og forventa forslag til justering av leiepriser for kommunale omsorgsboliger har dratt altfor langt ut i tid.


2                  Driftsutvalget går inn for å sette i verk et midlertidig tiltak for å redusere husleia for Kjempenhøy omsorgsboliger ved å unnta disse boligene for forvaltning-, drift- og vedlikeholds- utgifter (kr. 400 pr. m2 pr. år) ut 2020 og gjeldende fra 1.juli 2019. Dette vil utgjør reduksjon på kr 2000 pr. måned for 60m2.


3                  Driftsutvalget ber formannskapet foreslå for kommunestyret å sette dette i verk etter punkt 2. Stipulert kostnad kr. 170 .000 på årsbasis basert på 7 leiligheter på ca 60m2. For 2019 tilføres enheten Eiendom kr. 85 000 gjennom budsjettregulering 2 fra fond. Dette forutsettes fulgt opp ved årsbudsjettering for 2020.