«Fantasi og virkelighet i Arild Ingas verden»

Meninger

Arild Inga må gjerne fortsette å sette merkelapper på min person. Jeg lever godt med å bli karakterisert som «intrigemaker». Men jeg aksepterer ikke at han for tredje gang påstår at det er egne økonomiske interesser som ligger til grunn for mitt engasjement og at mine forslag til endringer i Sortlands arealplan har ivaretatt slike interesser.


 

La oss ta det punktvis:

  1. Min eiendom har vært i bruk som landbrukseiendom i over 150 år.
  2. I Sortlands generalplan fra 1981 ble området hvor eiendommen ligger, avsatt til boligformål. Ikke etter ønske fra eiendommens eier, men etter kommunens eget forslag. Bruken av eiendommen ble imidlertid ikke endra. Den fortsatte å være i bruk til landbruksformål.
  3. I forslaget til byplan ble eiendommen på nytt avsatt til boligformål. Som eier av eiendommen argumenterte jeg imot. Jeg ønska at så vel min eiendom som de omkringliggende eiendommene fortsatt skulle brukes til landbruksformål.

Dette var fylkesmannen i Nordland enig i og fremma innsigelse til planforslaget. Innsigelsen ble løst ved at kommunen vedtok å ta ut dette området fra byplanen. Området skulle i stedet omfattes av den nye arealplanen for de spredtbygde områdene.

  1. I forslaget til arealplan gikk rådmannen bort fra sitt tidligere forslag om å avsette området til boligformål. Min eiendom ble således foreslått brukt til landbruksformål – og da ved arealformålet LNFR.
  2. Ved behandlinga av arealplanforslaget i kommunestyret, ble rådmannens forslag til arealbruk enstemmig vedtatt. Verken jeg eller andre i kommunestyret fremma forslag til alternativ arealbruk.

 

Det er på denne bakgrunn uforståelig at Inga fortsetter å påstå at jeg har fått kommunestyret med på vedtak som har tilgodesett økonomiske interesser på mi side. Like uforståelig er påstanden i hans siste innlegg om at jeg har sørga for å skaffe meg «stor frihet til å gjøre hva jeg vil med eiendommen». 


 

Begge påstandene mangler enhver rot i virkeligheten. Det veit Inga. Men når målet er å sette så mange negative merkelapper på min person som mulig, er det tilsynelatende underordna for ham å skille mellom fantasi og virkelighet. Og i hans verden er det nok også en fremmed tanke at et politisk og samfunnsmessige engasjement kan være motivert av andre hensyn enn å mele si eiga økonomiske kake.


Spør hvorfor Oddmund Enoksen skal mekle for Sortland:

– Enoksen har et sterkt nag overfor samisk næring og befolkning

Som kommunestyrerepresentant ble jeg erklært inhabil i behandlinga av arealplan for spredtbygde områder i Sortland. Dette grunnet min tilknytning til reindrifta.