«Sortland kommune har en plikt til å ta vare på funksjonshemmende»

Meninger

Min datter fikk etter fylte 18 år tildelt omsorgsleilighet av Sortland kommune i Kjempenhøy, der hun vinteren 2015 flyttet inn. Boligen som ble bygget i 2008 er både kjekk og grei med et omsorgspersonale som er veldig dyktig og flinke, medarbeidere står på for ivaretar beboerne på en fin og flott måte.


Fakta om utgiftene
Inntekt / utgifter - Kjempenhøy i  2019
Pr. mnd.Pr år
* Trygd utbetalt fratrukket skatt,  januar - november kr 18 080 kr 198 880
* Trygd utbetalt i desember, skattefri mnd. kr 20 717
**  Komunal bostøtte  kr 449 kr 5 388
Sum inntekter måned / år kr 18 529 kr 224 985
Utgifter måned / årPr. mnd.Pr år
Husleie kr 11 679 kr 140 148
Tjeneste / omsorg Kjempenhøy kr 210 kr 2 520
Strømutgifter : Variere med året / pris kr 500 kr 6 000
Mobil tlf. kr 150 kr 1 800
Helse : Fysioterapi / Hygienbetaling kr 400 kr 4 800
Helse : Egenandelstak 1 og 2, går som regel i tak her kr 371 kr 4 454
Forsikring ( Innbo - reise ) kr 200 kr 2 400
Andel i bil for div transport lege, handel etc. kr 700 kr 8 400
Sum faste utgifter kr 14 210 kr 170 522
Variabel : Coop / Rema 1000 - innkjøp av mat kr 1 500 kr 18 000
Variabel : Klær, sko, utstyr etc. kr 500 kr 6 000
Overført til egen konto for personelig forbruk via bankkort kr 2 000 kr 24 000
Sum utgifter pr. måned  / år kr 18 210 kr 218 522
Overskudd / underskudd :   + / - kr 319 kr 6 463
Tilleggsopplysninger
* Skatt fratrukket trygd : kr. 20717 - kr. 18080 =  kr 2637,- 
   Kun desember måned er skattefri .
**  Kommunal bostøtten redusert med kr. 300,- etter økt
     trygd i 2018, utbetalt nå er kr. 449,- / mnd.
Ved ferierturer må Johanne dekke reise og
opphold for seg og to lesagere. 
Porsjonsmiddager lages ofte av foreldre, hennes
økonomi er ikke god nok for kjøp fra Lamarktunet.
 Sortland 5. juni 2019
 Finn Stephansen 
 

Ved innflytting hadde hun en husleie på kr 10 815 og bostøtte fra husbanken på kr 3 097 pr. måned, reglene for bostøtte ble lagt om slik at hun nå etter de nye reglene ikke har krav på utbetaling derfra. For tiden har hun nå en månedlig husleie på kr 11 679 og en bostøtte fra kommunen redusert til kr. 449, utbetaling fra NAV er kr.18 080 i måneden fratrukket skatt. Inntekten som hun har til rådighet skal gå til å dekning av livsopphold så som husleie, omsorg, strøm, oppvarming, egenandeler til legebesøk, forsikring, reise og kost / mat med etc. Rema 1000 / Coop Extra er jo «billig» så da så.  Bare husleien utgjør 64 % av inntekten.Kommunen tar inn ca. kr 1 000 000 i året (7 beboere x kr. 12000 x 12 mnd.). «Inntektene» fra de som bor der har siden oppstart (2008) generert mange penger. Finansieringsmodellen for driftskostnadene stiller jeg store spørsmålstegn ved, den tar i alle fall ikke sosiale hensyn. Sortland kommune har en plikt til å ta vare på funksjonshemmende slik at de også kan leve et verdig liv også med hensyn til økonomi.

Rådmannens forslag til vedtak

Saksfremlegget fra rådmann til driftsutvalget var iskaldt og ufølsomt uten tanke for bo og levekostnader for beboerne. La gå at rådmann bare gjør sin jobb ut i fra et byråkratisk og forretningsmessig ståsted, men sosiale hensyn er det vanskelig å lese ut av forslaget til vedtak for driftsutvalget. Dette kunne ha vært gjort mye bedre av administrasjonen dersom en har tenkt litt annerledes. Deres løsning er: Vi lar det bli som det er, ingen nytt med andre ord.


«SV vil ha lik behandling av leietakere»

Det begynner å bli et mønster at Rødts Christoffer Ellingsen rykker ut med refs fordi jeg som kommunestyrerepresentant har tillatt meg å fremme, argumentere for og endatil få flertall for forslag som Rødt har vært uenig i.

 

Så til den politiske behandlingen

Ved behandlingen i driftsutvalget skulle man da så tro at representantene der hadde en viss sosial følelse for beboerne av Kjempenhøy. Utvalgets endelige vedtak viser meg at sosiale hensyn ved politisk behandling har liten verdi og jeg stiller meg undrende til SV og AP stemmegivning. All honnør til RØDT som ser og forstår problemstillingen, har vilje til å gjøre noe samt ønsker å finne en løsning, deres forslag fikk kun 1 stemme ( sin egen).

Det er blitt hevdet at alle skal behandles likt «her på berget» og at ulik behandling kan skape presedens mht. andre grupper, (en edel tanke !!), men beboerne har ikke lik behandling av Sortland Kommune.  De er sosiale og fine folk som kan behandles særskilt om viljen er tilstede og en har litt omtanke for grupper som ikke er gitt noe valgt sitt bosted. For folk flest der 64 % av inntekten går til boutgifter må de velge mellom enten selge boligen / refinansiere lån eller flytte til billigere alternativer el., men de har i det minste et valg. Sosialkontoret kan jo i noen grad være en løsning dersom en vet hvor kontoret er og ikke mist kan bevege seg dit for å be om almisse fra det offentlig.