«Vi ber om at Lødingen kommune gjør en vurdering av om utbygging av Fiskøya er nødvendig»

Dette området er det som er omtalt.  Foto: Lars Einar Bergh

Meninger

Som fastboende og eiere av fritidseiendommer på Fiskøya blir vi alle sterkt berørt om området blir regulert til havneformål, og i verste fall etter vårt syn, bygd ut til havneformål.

Fiskøya er et område det ikke finnes tilsvarende av i denne regionen. Det er etter vårt syn helt unødvendig å ødelegge denne uberørte perlen når det finnes gode alternativer for et nytt havneavsnitt i Tjeldsundet, som allerede er regulert til havneformål. Rødskjær er allerede en eksisterende industrihavn, som Harstad havn og Harstad kommune holder på å bli utvikle til en regionhavn i Hålogaland, kan vi lese på www.harstadhavn.no og www.harstad.kommune.no

Kåringen er allerede regulert til havneformål, og utfylling er allerede påbegynt. Det foreligger store planer for utbygging på Kåringen kan vi lese på Nordfra.  Vi kan lese mer om alternativene til Fiskøya, og vurderinger opp mot Fiskøya, i Rambølls utredninger av nye havneavsnitt i Tjeldsundet. Disse utredningene er bestilt av Lødingen havn og Harstad havn, og i argumentasjonen for alle tre alternativene kan vi egentlig lese at med en avstand på et par mil mellom plasseringene, er det små ting som skiller. Både Kåringen og Rødskjær er ansett som fullgode alternativ til Fiskøya.

Et nytt havneavsnitt kan bygges flere plasser under tilnærmet samme type forhold, men som politikerne selv så treffende sa det i siste kommunestyremøte i mai 2019 i Lødingen: “Det er kun rom for en utbygging av en slik størrelse (500 millioner ++) i Tjeldsundet”. Det er vi enig i!

Vi ber om at Lødingen kommune gjør en vurdering av om utbygging av Fiskøya er nødvendig, og om det er realistisk å få til en slik utbygging som forslag til reguleringsplan legger opp til, med alle de negative konsekvenser utbyggingen fører med seg for mange parter. Fastboende, eiere av fritidseiendommer, Mortenlaks AS, reindriftsnæringen, Statkraft, kulturminner, rødlistede arter, dyr og planteliv, friluftsinteresserte, toppturentusiaster, og mange flere.. Vi ønsker at Fiskøya primært skal være regulert som i dag. Det vil si LNF-område med mulighet for å opprettholde dagens bruk der rekreasjon og naturmangfold har hovedfokus. Om Fiskøya vil bli omregulert til havneformål, og i verste fall bli bygd ut til havneformål, vil eiendommene våre miste sin verdi, både i økonomisk og i rekreasjonsmessig sammenheng. Fiskøya brukes både sommer og vinter av hytteeiere og fastboende. I tillegg er det mange i regionen som bruker området til å gå tur i. Det er stort sett alltid biler parkert, og folk i området, fra Strandstinden og ned til Fiskøya både sommer og vinter. Vi vil også nevne at Strandstinden er et viden kjent toppturmål for hele regionen og for topptur-turister, både norske og utenlandske. Når topptursesongen på ski når sitt høydepunkt rundt påsketider er det alltid fullt langs veien av parkerte biler på Fiskøya ved E10. Utsikten fra Strandstinden over Fiskøya er spektakulær. Å bygge ut et havneavsnitt midt i «smørøyet» vil ødelegge denne opplevelsen fullt og helt, både med tanke på støy og utsikt.

Det er et rikt dyreliv på Fiskøya. Både fugl og dyr. Rein, elg, rev, hare, røyskatt, oter, havørn, terner og tjeld kan observeres sommer- og vinter. Skiftet mellom høy- og lavvann gir også et helt unikt

landskapsbilde. Som et område for rekreasjon er det enestående. Vannet som føres inn i djupvalen mellom Fiskøya og Slåttøya, og i Breiosen, gir området og dyre/fugle-livet med strandeng, sitt unike særpreg.

Det har i de siste par årene vært et generasjonsskifte på de fleste av fritidseiendommene på Fiskøya. Eiendommer vedlikeholdes og rustes opp, marka holdes i hevd, skog hugges, veien er blitt rustet opp, og det foretas strandryddingsaksjoner. Det betyr at Fiskøya har stor verdi for veldig mange!

Bruken av Fiskøya både sommer og vinter har økt betydelig. Veien brøytes på vinteren og vi ser at dette er med på å gi økt bruk også på vinteren både for fastboende og andre som finner veien dit.

Vi mener at argumentene vi har skissert ovenfor må være med på å sette en stopper for planene om et nytt havneavsnitt på Fiskøya, som stor sannsynlighet aldri vil bli realisert. Ved å stoppe nå, uten at påbegynt reguleringsprosess fører frem til en ny regulering, vil ingen av de negative konsekvenser som flere har påpekt gjøre seg gjeldende. Det er vårt håp for fremtiden.

Den planlagte utbyggingen, og mulig ødeleggelse av området, har engasjert bredt. Alle eiere av fritidseiendommer og fastboende på Fiskøya står samlet i denne saken. Med vennlig hilsen

Fastboende og hytteeiere på Fiskøya