Miljøpartiet De Grønne: det trenger ikke koste mer å tenke nytt om gang og sykkelveien

Toine C. Sannes , 1.kandidat Miljøpartiet De Grønne.  Foto: Innsendt

Meninger

Miljøpartiet De Grønne ønsker å gi strekningen Strand – Sigerfjord en attraktiv gang og sykkelvei ved å legge den ned mot sjøen, langsmed naust og fjære og gjennom bjørkekratt.  

Ordføreren i Sortland svarer i VOL 19.juni at dette er et godt innspill, men at det ikke lar seg gjøre, siden traseen allerede er ferdig regulert fra kommunen sin side og skal gå langs hovedveien. Samtidig informerer ordføreren om at staten ikke har satt av midler til denne strekningen, da den ble tatt ut av finansieringen av Hålogalandsveien.  Siden det mangler finansiering til dette prosjektet, er det altså høyst usikkert når en gang og sykkelvei på denne strekningen kan være en realitet.

Det er bra at Sortland vil jobbe for å få denne strekningen inn i Nasjonal Transportplan (NTP), men det er synd at det mest sannsynlig betyr at folk må vente lenge på trygg ferdsel langs denne strekningen. Den gode nyheten er at det gir Sortland Kommune anledning til å gjøre ny regulering av strekningen, slik at Miljøpartiet De Grønne sitt forslag kan gjennomføres. Og da gjelder det å bruke den tiden godt. Er ordføreren villig til å vurdere muligheten for å omregulere strekningen slik at en gang og sykkelvei kan legges langs sjøen, og gjøres attraktiv både for innbyggere og turister, og spille denne løsningen inn til NTP?   

Når dagens politikere i Sortland har bestemt at skolen i Sigerfjord skal legges ned og elevene skal flyttes til ny skole på Strand – hviler det et spesielt ansvar for å legge til rette for sykling. Både for trivsel og i et folkehelseperspektiv. Foreldre i Sigerfjord er ikke udelt positive til at ungene deres må busses frem og tilbake til skolen.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å bidra til et attraktivt, moderne Sortland. Skal vi trekke til oss nye folk som har lyst å bo i kommunen vår, må vi spille på de fordelene vi har. Å sykle side om side med langtransporten som durer forbi i høy fart er verken attraktivt eller spesielt trivelig.

Jeg vil støtte opp om forslaget om å få denne utsatte strekningen inn i NTP, men MDG sitt forslag vil innebære å slå sammen unike kystopplevelser og trygg ferdsel. Det er heller ikke utenkelig at det også kan være et interessant prosjekt for dem som til syvende og sist bevilger penger til dette. Det trenger ikke koste mer, å tenke nytt.