«Samarbeid er nøkkelen»

For at vi skal lykkes med et så komplekst prosjekt som å utvikle Evenes sivile og militære lufthavn, må alle aktørene jobbe sammen for å finne de beste løsningene.

EVENES: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kommenterer prosessen rundt Forsvarets oppbygging på Evenes.  Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Meninger

Evenes flystasjon skal utvikles som fremskutt operasjonsbase for kampfly og som base for NATOs kampflyberedskap. Våre nye maritime patruljefly skal også stasjoneres på Evenes. Samtidig skal Evenes utvikles videre som en sentral flyplass i nord.


Bakke-Jensen avviser overskridelser på Evenes:

– Kostnadene til Avinor er med i regnestykket

– Kostnadene til Avinor er med i prislappen på Evenes, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VOL.


For å få dette til, må vi for det første ha en statlig reguleringsplan som ledes og vedtas av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er vanlige i store utbyggingsprosesser. Denne prosessen går sin gang og reguleringsplanen planlegges vedtatt i løpet av høsten.

Så er det i tillegg noen forhold som ikke naturlig hører hjemme i disse prosessene. De vil bli ivaretatt på andre måter.

Et eksempel på det er håndtering av avisingskjemikalier og utslipp. Dette skal besluttes når det søkes om ny utslippstillatelse til Fylkesmannen. Fylkesmannen bestemmer så hvordan dette skal løses. Økt aktivitet behøver ikke å bety økt utslipp til nærliggende vann. Dette må utredes i samarbeid mellom Forsvaret og Avinor for å finne et optimalt driftskonsept for Evenes. Rullebanen skal kunne brukes hele døgnet, og vi må finne gode løsninger for det.

Støy

Et annet eksempel er krav til avbøtende støytiltak. En reguleringsplan sier at dette skal løses, men ikke hvordan det skal løses. Det kommer senere og vil bli beskrevet i en videre prosess. Passasjerene må sikres mot et støynivå som kan medføre hørselskade. Det kan være enkle tiltak i starten når F-35 begynner å operere. Så skal vi gjennomføre støymålinger. Dette vil gi oss erfaringsgrunnlag nok til å beslutte de riktige tiltakene på lang sikt. Når vi kommer skikkelig i gang med aktiviteten, kan det hende at vi ser på andre tiltak enn de vi enes om før aktiviteten starter. Denne prosessen er nødvendig for å sikre at vi tilfredsstiller støykravene og ivaretar passasjerenes sikkerhet.

Kostnader

Det har vært mye snakk om kostnader på Evenes. Det er forståelig. Det er kostnadsøkning på bygg og anlegg til de maritime patruljeflyene. Vi er likevel langt unna en påstått økning på 80 prosent. Slik vi ser det nå, kan den totale styringsrammen for etableringen på Evenes øke med inntil 3 prosent av det opprinnelige kostnadsestimatet på 4,34 milliarder kroner (omregnet i 2019-kroner).

Det har også vært snakk om kostnadsdeling mellom aktørene på Evenes. Det vil si Avinor og Forsvaret. Det er naturlig at Forsvaret tar de kostnadene som kommer som en konsekvens av utvidelsen av Forsvarets aktivitet på Evenes. Så er det er like naturlig at vi har dialog om å få en riktig fordeling av de kostnadene som gjelder begge parter. To eksempler her er pågående asfaltering og den planlagte nye, felles avisingsplattformen.

Turbulens

Et annet forhold som har vært omtalt i det siste er turbulens. Både Avinor og Forsvarsbygg er opptatt av flysikkerhet. De har derfor i fellesskap satt i gang et arbeid for å finne best mulig løsning på turbulensproblematikken og det gjøres i disse dager turbulensutredninger. Det kan være aktuelt å justere plassering og dreining av hangaren til patruljeflyene i forhold til vindretning. Det kan også bli aktuelt å se på byggets konstruksjon. Vi forventer å finne en løsning som er akseptabel for alle parter.

Vi jobber godt sammen med Avinor. Men vi legger samtidig ikke skjul på at vi samarbeider om krevende og omfattende problemstillinger. Derfor er innstillingen vår at vi i fellesskap skal finne gode løsninger for Evenes der begge parters behov realitetsbehandles og ses i en samfunnsøkonomisk sammenheng. For å lykkes er vi avhengig av god dialog. Samarbeid er nøkkelen. Det er jeg en stor tilhenger av.