«Et arbeid man kan leve med»

Meninger

Norsk helsevesen - både sykehusene og kommunehelsetjenesten - sliter med å rekruttere kvalifisert personell; verken sykepleiere eller helsefagarbeidere vokser på trær. Også her i kommunen er det utfordrende å få besatt stillingene med den kompetansen som kreves. Likevel er nær halvparten av de utlyste sykepleierstillingene på landsbasis deltidsstillinger. Dette vitner om en ukultur; en deltidsskultur.

For noen er det ønskelig å gå deltid og de begrunner det gjerne med at det er for tøft å kombinere 100 % stilling med familieliv, at yrket er for fysisk belastende og krevende. Arbeid i helsevesenet er svært givende, men det er ingen hemmelighet at det er krevende for både kropp og sjel. Men når det er så krevende at folk frivillig velger å redusere inntekten sin ved å gå ned i stilling så må vi se hvilket arbeidsliv vi har laget oss.

Belastende turnuser, økt helgefrekvens, en stadig økende arbeidsmengde og krav til faglig kompetanse - samtidig som at flere sykepleiere søker seg vekk fra yrket fører til at de som blir igjen går på akkord med både familieliv og egen helse.

Dette kan vi ikke leve med - bokstavelig talt. Norge trenger at flere velger å bli helsefagarbeidere og sykepleiere. I 2035 er det anslått at man vil mangle 18.000 årsverk med helsefagarbeidere, for sykepleiere er dette tallet 28.000. Da sier det seg selv at vi ikke har råd til å avspise folk med småstillinger, og vi har ikke råd til å skremme vekk en eneste en fra yrket.

Ofte når det blir snakk om heltidsstillinger er beskjeden man får tilbake at man da må finne seg i å jobbe oftere enn hver 3.helg. Det hadde nok forenklet den matematiske utfordringen det er å få en heltidsskabal til å gå opp. Men det påfølgende problemet med rekruttering til yrkene vil bli enda større. Hver 3. helg er 17 helger i året og det er mer enn nok.

Heltidsstillinger, et arbeidsliv man kan leve av - og med, turnuser som gjør det mulig å ha et familieliv og en anstendig lønn er faktorer som må på plass.

Deltidsstillinger gir mindre eierskap og tilhørighet til arbeidsplassen og til tross for at folk gjør sitt beste så gir det dårligere kvalitet i tjenesten. Dette blir tydelig i kommunehelsetjenesten og det er nettopp her vi finner de som er avhengig av å motta helsetjenester over flere år; blant annet de kronisk syke, de med demenslidelse, de som trenger rehabilitering etter ulykker eller slag og vi finner de som kommer hjem for å få leve sine siste dager hjemme. For å møte disse menneskene som er like ulike som deg og meg så trenger vi kvalitet i tjenesten.

Hva er så  kvalitet i tjenesten?

-      Det er å slippe å nesten daglig bli avkledd foran et menneske som er fremmed for deg

-      Det er at helsefagarbeideren kjenner deg så godt at hun vet at venstre arm er vond etter slaget

-      Det er at de pårørende vet at deres kjære med langtkommen demens blir tatt vare på av folk som kjenner dem og vet hvordan de skal skape gode øyeblikk i et kaotisk liv

-      Kvalitet i tjenesten er at sykepleieren kjenner pasienten så godt at de små endringene som kan få store konsekvenser raskt blir fanget opp

Kvalitet skapes av heltidsstillinger. I tillegg til at folk må få anledning til å arbeide heltid så må det også skapes et arbeidsliv som det går an å stå i. Vi er nødt til å se på hva vi kaller faglig forsvarlig bemanning og vi er langt på overtid. Vi må ha tid til å se pasientene våre og vi ha må tid til å fange opp det som ikke alltid uttrykkes med ord.

Deltidskultur og uforsvarlig bemanning er dårlig personalpolitikk, det er dårlig sosialpolitikk, og fordi det i stor grad gjelder kvinnearbeidsplasser  så er det også en svekkelse av likestillingen.

Det er med på å skade familielivet og relasjonen mellom mor og barn for de kvinnene som stadig må jakte ekstravakter på bekostning av fritid og familieliv. Ikke minst så er det en unødvendig ekstrabelastning for pasientene og deres pårørende.

Sortland arbeiderparti vil at heltidskultur skal innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen er Sortlands største arbeidsgiver og må ta et særlig ansvar for å bekjempe ufrivillig deltid.

Heltidsstillinger koster, men har vi råd til å la være?