«Nord-Norge får ikke sin andel av investeringer i vei og bane»

Meninger

Utredningen om forlenging av Nord Norge banen er kommet fra Jernbanedirektoratet. I debatten som fulgte ble fokus på at banen er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Det er et innspill i vurderingen, men at et prosjekt er samfunnsøkonomisk ulønnsomt har ikke hindret stortinget å ta prosjekter inn i Nasjonal transportplan. Den nåværende laget av regjeringen Solberg fra 2018-2029, inneholder mange ulønnsomme prosjekter, blant annet Intercity og store deler av fergefri E 39. I følge et Ekspertutvalg nedsatt av regjeringen har Intercity en negativ nytte på 72 mrd. Ikke så ulikt Nord-Norge banen.

I Nord-Norge er det samfunnsøkonomisk ulønnsomt å bygge de fleste veistrekninger. Faktisk alle strekninger det ble regnet på i forkant av sist NTP. Og sjøl om Solvik Olsen i arbeidet med regjeringen Solbergs NTP fra 2018 sa at samfunnsøkonomisk nytte skulle avgjøre hvilke strekninger som skulle bygges, var det ikke det de gjorde. I Nord-Norge kom ikke den minst ulønnsomme strekningen på E 6 med. Det var å legge E6 utenom Narvik sentrum. Andre strekninger ble prioritert. Fordi samferdselsinvesteringer handler mest om politikk. Om å ville noe.

Hva har vi i Nord-Norge villet? Fra Landsdelsutvalgets tid finnes det en klar prioritering av E 6. Denne samme prioriteringen gjorde næringsforeningene i Nord Norge på slutten av 2000 tallet. Og mye har skjedd. Men fortsatt er E 6 fra Fauske til grensa til Troms en sørgelig affære, og tidvis uten forbikjøringsmuligheter, smal og svingete. For noen mil gjennom Sørfold er det penger i NTP til å gjøre noe etter 2024, resten er ikke prioritert.

I forkant av den siste NTPen har de tre nordlige fylkene prioritert «Fra kyst til marked». Den ferske fisken vår må kunne nå markedet før den forringes i verdi. Vet du hvilken strekning i nord det kjøres mest fersk fisk på i vår landsdel? Det er E 6 mellom Bjerkvik og Hålogalandsbrua. 7 km med over 80 avkjørsler, smal og svingete. En strekning der du om vinteren ber om å ikke møte en trailer, men der du har aller størst sjanse til å gjøre det. Derfor er den strekninga en av de mest lønnsomme veiene i nord å utbedre. Men den er ikke prioritert fram til 2029.

Når staten beregner samfunnsøkonomisk lønnsomhet teller vogntogtrafikken med. Men det betyr ikke noe for beregninga hva som er i vogntoget, om det er fersk fisk eller søppel. Men for verdiskaping i Nord-Norge betyr selvfølgelig framkommeligheta for vogntoget med fersk fisk mye mer.

Næring er nøkkelen

Ingen kommer til å bygge Nord-Norge banen fra Fauske til Tromsø for at jeg og andre nordlenninger skal få en fantastisk effektiv reisevei når jeg vil besøke familien min. Vi er få, og vår andel av Norges befolkning øker ikke. Investering i infrastruktur i Nordland, Troms og Finnmark må handle om å støtte opp under bedriftene våre og gi muligheter for utvikling og vekst. Sjølsagt skal vi ha veier i nord selv om de er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Å følge fiskens vei, legge til rette for turisme og annen næring er en klok tilnærming. Men vi kommer ingen vei uten at vi klarer å legge stemmer og kraft bak våre prioriteringer. Det mest lønnsomme samferdselsprosjektet i Norge da NTP for 2018 skulle vedtas var å investere i Ofotbanen. De pengene kom allikevel ikke til nord. I tilrettelegginga for fersk fisk har ikke regjeringa råd til de 7 millionene som skal til for at trailerne kan kjøre over den mest brukte grenseovergangen hele døgnet.

Fersk fisk fra Lofoten, Vesterålen og Sør Troms taper verdi. Heldigvis finansieres drifta av tollstasjonen ved Skibotn og Kautokeino av Finland, der kan du få stemplet tolldokumentene dine døgnet rundt.

Det er mange uløste samferdselsprosjekter i nord. Næringsliv og befolkning fortjener veier som er bygget for den trafikken vi har i dag, og næringslivet trenger alternativer for sitt gods slik fiskeoppdretterne bruker både Ofotbanen og Nordlandsbanen for å frakte fisken ut. Alt for mye gods kjøres til og fra vår landsdel med vogntog gjennom Sverige. Fordi de har veier som er bygd for dagens vogntogtrafikk.

Nord-Norge får ikke sin andel av investeringer i vei og bane i dag. Kanskje skal vi bygge Nord -Norge banen, men først av alt må vi får laget en strategi. For hvordan vi får mer investeringer i samferdsel i nord, og hvordan vi støtter opp under næringslivet vårt og mulighetene framover med de prioriteringen vi må gjøre. Både de lønnsomme og de ulønnsomme!