«Opprusting av veiforbindelse til Vornes via Torstein Reinholdtsens vei»

Meninger

Angående detaljreguleringsplan for Sentrum 5.1. Plan ID 2016001.

Vi viser til Deres åpne brev datert den 5 d.m. til de politiske partier som stiller til høstens valg.


Vornes Vel med klar tale:

-Få ny-veien bygget nå – med byggestart i september i år

Vornes Vel krever at den nye gjennomfartsveien mot Sandviksbakken og Vorneset skal bygges, og ønsker at der etableres ei prosjektgruppe der de får delta med en representant.


Dere tilkjennegir en frykt for en omkamp når det gjelder veitraséen etter valget. Dette er lett å forstå siden den planlagte utbyggingen på Kjærlighetshaugen stadig endrer karakter gjennom gjentatte dispensasjonssøknader.

Det er laget nasjonale retningslinjer for behandling av dispensasjoner av en god grunn;

– Det er viktig at den offentlige forvaltningen og vi politikere legger til rette for åpenhet for å sikre rettsikkerheten til den enkelte innbygger og tilliten til Øksnes kommune.

De nasjonale retningslinjene tilsier at dispensasjoner må behandles etter reglene om kommuneplanlegging, og at det er viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner.


«Svar på åpent brev fra Gårdsforeningen Vornes Vel»

Yngve Hansen, leder Øksnes Arbeiderparti, har svart på et åpent brev fra Gårdsforeningen Vornes vel. Under finner du spørsmål fra brevet, og Hansens svar.

 

Spørsmål 1

Kan dere regne med at kommunestyrets vedtak om å framføre ny vei til Vorneset via Thorstein Reinholdtsens vil bli fulgt opp av Øksnes Venstre etter høstens valg, eller ønsker deres parti å reversere vedtaket og arbeide for et eget forslag om å endre trasevalget til Halvar Rasmussens vei?

– Framføring av ny trase etter Thorstein Reinholdtsens vei er programfestet, og det vil under ingen omstendigheter være aktuelt for Øksnes Venstre å endre trasevalget.


Spørsmål 2

Vil Øksnes Venstre støtte planene om pub i havneinnløpet dersom dette er til hinder for ny vei etter vedtatte trase Thorstein Reinholdtsens vei?

– Forslag til reguleringsplan skal, når den er ferdigbehandlet, legges fram for kommunestyret til vedtak. Det vil ikke være aktuelt for Øksnes Venstre å stemme for et privat reguleringsforslag som på noen som helst måte er til hinder for framføring av vei etter vedtatte trase.


Spørsmål 3

Kan dere stole på at Øksnes Venstre vil arbeide målbevisst for å få realisert veiutbyggingen i kommunestyreperioden 2019-2023?

– Dere kan stole på at Øksnes Venstre vil arbeide målbevisst for realisering av veiutbygging etter vedtatte trase.