Sannheten er vanskelig å svelge for Sp og posisjonen

Dagfinn Olsen går i rette med Kurt Jenssen i dette innlegget.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Meninger

Politikk er prioritering ved bruk av de rammer som stortinget vedtar.

Disse rammene er blitt redusert med 260 millioner grunnet fylkeskommunenes nye inntektsnøkler, som ble vedtatt i 2014. Disse inntektsnøklene ble laget av den Rød-grønne regjeringen og skulle vært vedtatt av de i juni 2013. Dette valgte daværende regjering å ikke gjøre grunnet Stortingsvalget. Årsaken var at en fryktet et dårlig valgresultat ved å vedta et inntektssystem som ga noen fylkeskommuner reduserte rammer.

Disse reduksjonene har fylkesrådet brukt som årsak til at en har måttet kutte i ruteproduksjon for hurtigbåt og ferger, lite investeringer på fylkesvei, antallet skoleklasser og nedleggelse av tannlegekontor.

Sannheten er at fylkesrådet allerede i 2008 foreslo drastiske kutt i samferdselssektoren. Dette medførte at SP da forlot fylkesrådet, men nå er de meget bekvem med å være med på disse kuttene.

I 2010 signaliserte daværende fylkesrådsleder at det ville komme kutt på hurtigbåt, skole etc. Årsaken var at den Rød-grønne regjeringen jobbet med nye inntektsnøkler som ville medføre kutt i rammene til Nordland

Vår tilnærming til de rammer som vi har vært tildelt, har vært å kutte i administrasjonskostnader og å drive kosteffektiv slik at vi tilpasser oss rammen. Dette har vi vist til gjennom våre budsjett/økonomiplanforslag i de siste fe, år uten å kutte i tjenesteproduksjonen.

I denne perioden har FrP prioritert annerledes enn posisjonen og vi omprioriterte ca. 650 millioner, slik at tilbudet til innbyggerne kunne opprettholdes og forbedres.

Posisjonen i fylke har prøvd å latterliggjøre våre forslag til kutt i administrasjonen og kultur, til tross for at vi har vist til KOSTRA tall som viser sammenligning av fylkeskommunenes utgifter på forskjellige områder. Disse KOSTRA-tallene har avdekket at fylkeskommunen bruker 200 millioner mer enn nødvendig på å administrere fylkeskommunen.

Høsten 2018 erkjente fylkesrådet at FrP har hadde rett i sine påstander og de hadde startet et prosjekt for å ta ned de administrative kostnadene til fylkeskommunen.  Før sommeren ble det signalisert fra enkelte i fylkesrådet at disse kostnadsreduksjonen ville ligge på over 200 millioner.

Innenfor samferdselssektoren har vi foreslått kostnadseffektiviserende tiltak, som vi mener vil gi lavere kostnader på 70-90 millioner. Ja, noen mener faktisk de tiltakene som vi har foreslått vil gi besparelser på langt over 100 millioner per år. Dette forsalget gå ut på at fylkeskommunen skal eie hurtigbåt- og fergemateriell selv for så å leie dette ut til operatører. Dette vil gi besparelser ved at fylkeskommunen fordeler finansielle kostnader over fartøyenes levetid. I dag fordeler eieren, som også er operatør av ruter, kostnadene over kontraktstiden, som for eksempel kan være 12 år. Fartøyets levetid er gjerne 20-25 år. Disse forslagene har fylkestinget vedtatt og er under bearbeiding.

Politikk er prioriteringer, fylkesrådets prioriteringer har over tid ikke vært til det beste for innbyggerne.

Kurt Jenssens forsøk på å rettferdiggjøre kuttene står ikke til troende. Flere av innbyggerne, også ordførere fra hans eget parti, reagerer nok kraftig på denne rettferdiggjøringen.


 

De buss-, båt- og fergekutt som han refererer til hadde alle reisende og har medført at det å være innbygger i distriktene har blitt vanskeligere. Posisjonen, med Sp i spissen, har valgt å tilrettelegge for turistruter fremfor dem som bor hele året i fylket.

Nedleggelse av utdanningstilbud har blitt enklere ved at en har øket minstekravet til antall søkere samt har en restriktiv holdning til halve klasser. Dette har medført at cirka 30 klasser har forsvunnet siste to år. Dette medfører at elever har måttet velge annen utdanning enn det de hadde tenkt, flytte på hybel istedenfor å bo hjemme og faren for at de dropper ut av utdanningsløpet er større.

Det beste eksemplet er jo byggfaglinjene på Sortland, som Kurt Jenssen var pådriver i å få lagt ned, for å sikre opprettholdelse av linjene i egen kommune. Dette har medført færre søkere til byggfag i Vesterålen og at elever som tidligere kunne ta buss på skolen nå må flytte på hybel.

Fasiten som Kurt Jenssen sier er løgn, står jeg fortsatt ved. Fakta er at dersom fylkesrådet og Sp hadde lyttet til FrP tidligere fremfor drive fornektelse, kunne fylkeskommunen hatt 1 milliard mer til disposisjon gjennom disse 5 årene til bruk på samferdsel, utdanning, reduksjon av vedlikeholdsetterslepet og tannhelse.