Sortland Venstre vil styrke skolefritidsordningen

Meninger

Sortland Venstre ønsker å styrke kvaliteten på skolefritidsordningen slik at den blir en aktivitetsskole med tilbud om idrett og kultur i samarbeid med kulturskolen og frivilligheten.

Vi ønsker sommeråpent SFO, samt å tilby kommunal sommerskole med motiverende kombinasjoner av læring, oppgaveløsning i fellesskap, fysisk aktivitet og mye moro.

Fra 1. august har nå alle 2-5 åringer rett på gratis kjernetid i barnehagen, i husholdninger med årsinntekt under 548.500 kroner. Nå vil Venstre fortsette oppvekstløftet.

SFO bør bli gratis for de som trenger det, og vi må styrke kvaliteten i Skolefritidsordning og Aktivitetsskole.

Alle barn bør få mulighet til å delta på SFO. Venstre vil derfor at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier. Dette jobbes det nå hardt med å få til i arbeidet med statsbudsjettet.

Gratis SFO er også forankret i regjeringserklæring: «Innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO/AKS etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt. Styrke kvaliteten i SFO/AKS gjennom utarbeidelse av en nasjonal rammeplan, som også gir rom for lokale variasjoner.»

Desember 2018 ble det gjennomført en nasjonal evaluering av SFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Evalueringen viser at det er store forskjeller mellom SFO-er, både på pris og innhold. Rapporten dokumenterte også at foreldrebetaling kan være et hinder for de med aller lavest inntekt kan delta i SFO.

Sortland Venstre vil fortsette å jobbe for å øke kvaliteten, allsidigheten og valgmulighetene i den kommunale skolefritidsordningen i Sortland. Vi ønsker at hvert enkelt barn skal trives, oppleve mestring og ha god utvikling. SFO skal være plassen barna gleder seg til å være!

Fakta: Gratis kjernetid i barnehagen.

  • Fra august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.
  • Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500.
  • Barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fakta: SFO og AKS.

  • I 2018 gikk 60,5 prosent av barn mellom 6-9 år på SFO eller AKS.
  • For førsteklassinger er tallet 82 prosent.