«Høytlønte må betale mest i egenandeler!»

Meninger

Det er regelrett frekt og skammelig at de med minst inntekter, pensjoner og trygder skal slite med å få betalt egenandelene sine ved legebesøk, sykehus og henting av medisiner. Betaling av egenandeler samsvarer ikke med de lave inntektene, pensjonene og trygdene der de som har minst å rutte med merker kraftige innhugg i økonomien på grunn av egenandelene. I tillegg finnes det andre legebehandlinger og medisiner som ikke er godkjent av staten til betaling som egenandeler. Dermed blir de påført ekstra kostnader med å betale medisiner til ordinær pris uten egenandeler. De har ikke noe valg dersom de skal ha medisiner for å bli frisk og en bedre hverdag med bedre livskvalitet uten å bli syk.

Det finnes måter som kan løse slike problemer med å betale egenandeler ved legebesøk, sykehus og medisiner. En enkel måte som i dette tilfellet er å benytte den eksisterende ordningen med registrering av egenandeler hos apoteker, leger og sykehus. Apotekene, legekontorene og sykehusene som registrerer egenandeler sendes egenandelene elektronisk til Skatteetaten. Dette danner grunnlaget til å beregne hvor mye hver enkel pasient skal bli krevd for egenandeler på skatteoppgjøret.

Den rettferdige måten å innkreve egenandeler på er å finansiere egenandeler over statsbudsjettet ved at Skatteetaten innkrever egenandelene hos pasienter som er skatteytere. Det vil si at hver enkel pasient blir skattlagt med ekstra skatt på egenandeler på det endelige skatteoppgjøret. Egenandelene skal samsvare med inntekten hos hver enkel pasient slik at innkreving av egenandelene ikke skal slå urettferdig ut hos pasienter. Dette blir løst på den enkleste måten ved å innføre graderte egenandelsatser ut ifra inntekten hos hver enkelt pasient. Innkreving av graderte egenandeler gjøres ut ifra hvilken inntektsgruppe hver enkel pasient som skal bli skattlagt på skatteoppgjøret. Et eksempel er å inndele inntektene i fire grupper der G-en (grunnbeløpet) er en avgjørende faktor ved beregning av egenandeler. Det benyttes et grunnbeløp (G) som er på kr 99 858 etter justering pr 01.05.2019.

Den første inntektsgruppen er mellom 0,00-6,00 G med pasienter som har inntekter opptil kr 599 148 skal betale kr 0,00 i egenandeler. Dette er pasienter med hovedinntekt i hver husstand som ikke har annen inntekt i tillegg sliter med å klare de faste og nødvendige utgiftene i hverdagen. Mesteparten av pasientene er avhengige av å komme til leger, sykehus og hente medisiner hos apoteker. De er avhengige av medisiner som er registrert med egenandeler i egenandelskort 1 og egenandelskort 2. I tillegg bruker de medisiner som ikke blir dekket av begge egenandelskortene. Dette medfører ytterligere ekstra kostnader i tillegg til de daglige utgiftene i hverdagene deres slik at de ikke har råd til sosiale formål. Med sosiale formål menes for eksempel sydenreiser og være i selskap sammen med andre mennesker.

Den andre inntektsgruppen er mellom 6,00-9,00 G med pasienter som har inntekter mellom kr 599 148 - 898 722 skal betale 50 % i egenandeler. Er egenandeler hos leger, sykehus og henting av medisiner opprinnelig kr 200,00 skal det betales kr 100,00 i egenandeler. Dette er den inntektsgruppen med normale inntekter der pasienten og eventuelt samboer/ektefelle som også er pasient har råd til å betale egenandeler hos leger, sykehus og henting av medisiner. Forutsetningen er at egenandeler blir registrert i begge egenandelskortene. I tillegg har de råd til å betale utgifter til medisiner til normalpris som ikke blir dekket av begge egenandelskortene som forutsetter at samboer/ektefelle er i jobbsammenheng med normal inntekt. Begge samboerne/ektefellene er uten bekymring når det gjelder egenandeler og utgifter som ikke blir dekket som egenandeler. Samboerne/ektefellene er uavhengige av hverandre når det gjelder inntektene deres dersom det skulle oppstå uforutsette situasjoner som medfører ekstraordinære helse- og medisinske utgifter. Dette er utgifter som den eller de må dekke selv som ikke blir godkjent som egenandeler. Det vil si at det er lettere å ha en romsligere økonomi hos begge uten å måtte oppta lån for å dekke de uforutsette helse- og medisinske utgiftene som måtte oppstå ved akutte tilfeller.

Den tredje inntektsgruppen er mellom 9,00-12,00 G med pasienter som har inntekter mellom kr 898 722 – 1 198 296 skal betale 100 % i egenandeler. Er egenandeler hos leger, sykehus og henting av medisiner opprinnelig kr 200,00 skal det betales kr 200,00 i egenandeler. Dette er den inntektsgruppen med normalt høye inntekter der pasienten og eventuelt samboer/ektefelle som også er pasient har råd til å betale egenandeler hos leger, sykehus og henting av medisiner. De er uavhengige av hverandre når det gjelder inntektene deres dersom det skulle oppstå uforutsette situasjoner som medfører ekstraordinære helse- og medisinske utgifter. Dette er utgifter som den eller de må dekke selv som ikke blir godkjent som egenandeler. De har råd til å velge og kjøpe andre typer av medisiner som er dyrere og som ikke er godkjent for egenandeler av staten. Det vil si at det er lettere å ha veldig god økonomi uten å ha den minste bekymring for å dekke de uforutsette helse- og medisinske utgiftene som måtte oppstå ved akutte tilfeller. I tillegg har samboeren/ektefellen råd til å overnatte ved hoteller dersom den ene samboeren/ektefellen skulle bli syk og innlagt på sykehus. Forutsetning er at den andre samboeren/ektefellen har normalt høy inntekt og har råd til dyre overnattinger ved hotell.

Den fjerde inntektsgruppen over 12,00 G og oppover med pasienter som har inntekter over kr 1 198 296 skal betale 200 % i egenandeler. Er egenandeler hos leger, sykehus og henting av medisiner opprinnelig kr 200,00 skal det betales kr 400,00 i egenandeler. Dette er den høytlønte inntektsgruppen med høye inntekter der pasienter og eventuelt samboer/ektefelle som også er pasient har veldig god økonomi til å betale egenandeler hos leger, sykehus og henting av medisiner. I tillegg har de råd til å kjøpe dyrere medisiner som erstatter de vanlige og billigste typene av medisiner som de pasientene med minst i inntekter må kjøpe for å bli frisk. Begge samboerne/ektefellene har råd til å betale ekstra for ekstraordinært legebesøk utenom kontortid. Dette er den inntektsgruppen med pasienter som benytter seg av hyppigere legebesøk, sykehusopphold og henting av medisiner. De har råd til å benytte seg av taxisjåførere til å hente medisiner som er avtalt og godkjent på forhånd med ansatte på apoteket. Egenandelene skal utgjøre 200 % for denne inntektsgruppen med inntekter over 12,0 G, det vil si kr 1 198 296 og oppover. Dette samsvarer med hyppige og private legebesøk, sykehusopphold og henting av medisiner at egenandelene skal utgjøre 200 % av opprinnelig egenandeler.

Skal de som har minst i inntekter og pensjoner bli straffet med "belønning" som inneholder sponsing av høytlønte og rike som velger opphold ved private sykehus? Det kan synes slik der høytlønte som er pasienter og i tillegg er ansatt i staten får dekket reisene, oppholdene ved private sykehus av staten. Disse utgiftene må dekkes inn og hentes et sted for at regnskapet i statsbudsjettet skal i balanse. Dette gjøres på den enkleste måten ved å utnytte muligheten ved å selge medisiner til ordinær pris som ikke er godkjent med egenandeler av staten. Da har staten gjort en genistrek med å slå to fluer i en smekk ved å late som om ingenting har skjedd. Det vil si at de med minst i inntekter må betale dyre medisiner der de med høye inntekter bekymrer seg ikke for dyre medisiner.

En ting er sikkert og det er at de høytlønte med inntekter over 12 G, det vil kr 1 198 296 skal betale mesteparten av gildet med dobbel egenandel ved legebesøk, sykehusopphold og henting av medisiner.
Spørsmålet mitt er som følgende: Hvilken inntektsgruppe som har råd til oftere legebesøk, sykehusopphold og henting av medisiner som medfører økt forbruk av penger? Dette taler for seg og trenger ikke noe utdyping for å komme fram til svaret på dette spørsmålet.
Ut ifra opplysningene som fremkommer i innlegget er det helt riktig at høytlønte i denne inntektsgruppen med inntekter over 12,00 G, det vil si inntekter over kr 1 198 296 skal betale dobbelt egenandeler. Noe annet er det ikke snakk om fordi pasienter med minst i inntekter og som har minst å rutte med skal slippe å betale egenandeler og sponse der høytlønte pasienter blir «fritatt» for egenandeler. Dette er enkelt å forstå, fordi inntekter over 12,00 G, det vil si inntekter over kr 1 198 296 forklarer alt og gir en god dokumentasjon på saken om egenandeler.