«De Grønne støtter rett til heltid, men også retten til å velge selv»

Meninger

Torsdag inviterer LO i Vesterålen alle toppkandidatene i Sortland til arrangementet «En debatt om velferden». Et av temaene har tittelen «Heltidskultur – er det mulig?».

I LO sin brosjyre indikeres det at Miljøpartiet De Grønne ikke støtter fagbevegelsens velbegrunnede krav om rett til heltid, og vi er havnet i samme kolonne som Fremskrittspartiet på dette punktet. Det er selvsagt feil, og jeg håper LO aktivt informerer om dette.

Spørsmålet som LO stilte MDG var formulert slik: «Vil MDG medvirke til at norske kommuner lager en plan for å øke stillingsprosentene, slik at hele stillinger blir hovedregelen i norske kommuner?»

Dette svarte vi nei på. Likevel mener brosjyren LO produserte lett kan misforstås. Vi støtter helhjertet kampen mot ufrivillig deltid, og mener kommunene bør slutte med praksisen der de lyser ut latterlig lave stillingsbrøker. Samtidig er det slik at MDG ikke ønsker ikke å stemple frivillig deltid som et problem i seg selv. De Grønne ønsker å gi arbeidstakerne sterkere rettigheter til å bestemme om de vil jobbe heltid eller deltid, og da må arbeidsgiverne sørge for å unngå stillinger med en urimelig lav stillingsbrøk. Samtidig er det ikke et mål i seg selv at flest mulig skal jobbe mest mulig gjennom hele livet. Vi vil også at de som ønsker å jobbe deltid skal få gjøre det, samtidig som de som ønsker heltid skal ha rett til å få det.

I dag blir mange utslitt og utbrent fordi de jobber for mye, mens andre står helt utenfor arbeidslivet selv om de egentlig har lyst og mulighet til å jobbe noe og være en aktiv deltaker i arbeidslivet. I fremtiden må vi dele mer på arbeidet både ved å redusere normalarbeidstiden, og ved å legge til rette for at de som ønsker å jobbe deltid skal ha den mulighet til dette. De Grønne mener det organiserte arbeidslivet er den viktigste arenaen for integrering og deltakelse i samfunnet, og vi ønsker at flest mulig skal kunne delta med sin kapasitet her. Dette skal skje på egne vilkår, ikke på bemanningsbransjens premisser.

I Stortinget stemte MDG blant annet 17.1.2019 for følgende:

• Stortinget ber regjeringen gjennomgå arbeidsmiljøloven og fremme forslag som sikrer retten til heltid.

• Stortinget ber regjeringen styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven ved å stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre sitt behov for deltidsstilling.

Brosjyrens framstilling av at MDG står sammen med Frp «mot heltid» er derfor misvisende. Jeg er glad for å kunne bekrefte at De Grønne står på arbeidstakernes side i debatten om ufrivillig deltid, og at vi vil både jobbe for å styrke retten til hele stillinger og heve lønnsnivået i kvinnedominerte lavtlønnsyrker, samtidig som vi ønsker redusert normalarbeidstid for å sikre mer fritid, mer arbeidsdeling og mindre tidsklemme.

Til sammenligning spurte LO i Oslo «Vil Oslo-partiet styrke arbeidet for faste stillinger, og avstå fra bruk av midlertidige ansettelser på generelt grunnlag?» Her svarte MDG selvfølgelig ja, og LO i Oslo anbefaler sine medlemmer å stemme MDG.