Forbedring, utvikling og vekst – uten å kaste blår i øynene på velgerne

Meninger

Det snakkes om et folkeopprør mot eiendomsskatt i Øksnes. Samtidig vil man i neste «sving» ha basseng, kulturhus, renovering og asfaltering av veier, flere ansatte innen skole, helse og barnehage, utbygging av flere lekeapparater, styrking av rus/psykiatri og flere sykehjemsplasser.

Noen parti mener at dersom vi skal utvikle kommunen videre kan ikke kommunen greie dette uten eiendomsskatt. Andre parti mener at utvikling og investering kan skje uten eiendomsskatten. Hvilke partier viser det reelle bildet?  Arbeiderpartiet skjønner at befolkningen er forvirret. Det er fullt ut forståelig.

Stor tro

Øksnes Arbeiderparti vil utvikle både Øksnes kommune som organisasjon og levere gode tjenester til befolkningen, samtidig som vi vil være en dyktig tilrettelegger for næringslivet og samfunnet generelt, slik at Øksnes skal fortsette å blomstre. Øksnes Arbeiderparti vil føre en politikk hvor tjenestene til befolkningen blir så gode som de kan være, og vi vet at skal dette skje, fins det ingen trylleformel. Vi vil ikke at for eksempel fremtidens eldreomsorg skal styres billigst mulig, men med kvalitet.

For at det ikke skal være tvil om hva arbeiderpartiet vil:

 • Vi vil bygge ut skolekvartalet på Myre for å romme alle elevene med gode fasiliteter, kantine og samlingsarena i et samarbeid med «skreiens hus» - et flerbrukshus med møteplasser for alle
 • Vi vil at Alsvåg skole skal bestå og rustes opp til en moderne og framtidsretta 1-7 skole
 • Vi vil ha gratis skolemat
 • Vi vil investere i nytt basseng.
 • Vi vil satse på godt utstyrte skoler og barnehager med tanke på undervisningsmateriell, gymsalaktiviteter og uteområder med apparater
 • Vi vil at kommunen skal være en aktiv part i tilretteleggingen av næringsutviklingen
 • Vi vil gjennomføre Torstein Reinholdtsens vei, vei til Vorneset og oppruste veiene våre.
 • Vi vil at Øksnes skal være en attraktiv kommune å jobbe i – både i næringslivet og i kommunen. Da må vi satse på hele, faste stillinger – og være en seriøs arbeidsgiver.
 • Vi vil at de eldre skal ha en verdig eldreomsorg, med trygghet og kvalitet i tjenestene.
 • Vi vil at de som har utfordringer i vårt samfunn skal få hjelp.
 • Vi vil ha nok barnehageplasser og innfri pedagognormen.
 • Vi vil at det skal legges til rette for flere lekeplasser og samlingspunkter. (se for øvrig vårt program for mer av det vi vil på våre nettsider)

Øksnes skal utvikle seg videre og ikke stagnere.

Da kan vi ikke kaste blår i øynene på våre velgere – eiendomsskatten vil være et av flere verktøy som gjør at vi kan realisere våre framtidsvisjoner. 

Kommunen drifter rimeligere enn sammenliknbare kommune

Det vi vet, og som er bekreftet av ekstern part gjennom en omfattende undersøkelse i vår av økonomi og drift, er at Øksnes kommune drifter utrolig billig. Roger Veinan fra Bedriftskompetanse uttrykte til og med at han ikke kunne skjønne hvordan kommunen kunne greier å tilby tjenester så rimelig som kommunen gjør. Veinan informerte kommunestyret også om at det etter en undersøkelse og analyse var greit å meddele et kommunestyre at det var potensial for innsparing, men i Øksnes fant han ikke dette.

Vi er best, men er det verdt det?

Skal Øksnes kommune nå være fornøyd med at vi er best i «konkurransen» å administrere offentlig fattigdom?  Nei! Øksnes Arbeiderparti mener at vi har «spart oss til fant». Det har fått konsekvenser rundt om i organisasjonen at vi år etter år har måttet effektivisert:

 • Vi vet at siden 2006 har elevtallene i øksnesskolen gått ned med 240 barn – det er en hel skole og betyr betydelig reduksjon av statlig tilskudd til kommunen.
 • Vi vet at befolkningen over 60 øker sterkt.
 • Vi vet at færre hender skal utføre flere og flere oppgaver.
 • Vi vet at vi har bygg, som sårt trenger opprusting.
 • Vi vet at veiene våre trenger opprusting og ikke minst gjennomføre Torstein Reinholdtsens vei
 • Vi vet at det ofte er frustrasjoner i kommuneorganisasjonen fordi man tidlig på nyåret starter med innkjøpsstopp.
 • Vi vet at det også er frustrasjoner i organisasjonen fordi det må iverksettes organisasjonsendringer på grunn av knapphet i økonomien, og vi må drifte med færre folk enn før – færre personer skal gjøre flere og flere oppgaver.
 • Vi vet at næringslivet skulle ønske kommunen var mer utadrettet og en større pådriver overfor næringslivet – at vi hadde en person som kun jobbet utadrettet.
 • Vi vet at det etterlyses mer i forhold til forebygging og tidlig innsats.
 • Vi vet at kommunen har en mengde lovpålagte oppgaver, som er underfinansiert av staten.
 • Og vi vet at det er postene rundt forebygging og utviklingsarbeid det kuttes i først når pengesekken ikke strekker til.

I perioden fra 2013 har Norge hatt en regjering som endret inntektssystemet slik at små kommuner kommer dårligere ut enn tidligere.  Med Arbeiderpartiet i regjering ville Øksnes kommune hatt 2,47 millioner kr mer å rutte med i 2019. I tillegg ville Arbeiderpartiet hatt en annen kompensasjonsordning i forhold til ressurskrevende brukere, mer til bredbåndsutbygging i distriktsnorge, gratis skolemat etc. Der er vi dessverre ikke i dag.

Forbedring, utvikling og vekst handler om å ha tilgjengelige ressurser og det finnes ingen trylleformel. Det ønsker vi å være ærlige på.