«Alle skal ha en verdig hverdag»

Meninger

For Andøy FrP er det viktig at vi sikrer at alle har en verdig hverdag, både som ung og eldre. Det innebærer blant annet, at alle skal ha tilgang til gode helsetjenester, enten dette er helsesøstertjeneste, miljøarbeidertjeneste, legetjenester, tannhelsetjenester, institusjonstjenester eller andre behov innbyggerne har. For Andøy FrP betyr dette at kommunen skal levere de samme tjenestene både i sør  og nord Andøy.

Derfor er det viktig at kommunen organiserer og tilrettelegger for at alle får tilrettelagt sitt behov. Det betyr at kommunen må etablere en like god miljøarbeidertjeneste på Andenes som på Åse, det betyr at det må etableres ett helsehus i tilknytting til ett sykehjem både i sør og nord Andøy. Det betyr at ansatte i helsevesenet i Andøy kommune i utgangspunktet tilbys heltidsstillinger, dersom de ønsker det. Og ikke minst betyr det at helsesøstertjenesten må bemannes slik at en kan gi god støtte til barnehager, skoler og institusjoner.

Andøy FrP vil arbeide for at dette blir mest mulig oppfylt, og vil prioritere først en god tjeneste til ungdom i Andøy som har utfordringer, gjennom miljøarbeidertjeneste og helsesøstertjeneste. Gjennom god organisering av disse to tjenestene vil man kunne oppnå at en kan sette inn tiltak i forhold til det regjeringen har iverksatt i forbindelse med «Tidlig innsats». Samtidig må en prioritere at ansatte i Andøy kommune gis i størst mulighet til fulltidsstillinger, til de som ønsker det.

Andøy FrP er glad det nå snart igangsettes med bygging av ett nytt sykehjem på Åse. Håper denne institusjonen ser mot en løsning der en får inn et «Helsehus», der en tenker løsninger som ivaretar innbyggerne gjennom ulike livsfaser, fra barn til en har behov for eventuell sykehjemsplass. Samtidig må en nå starte en prosess for å få etablert noe tilsvarende i nord Andøy.

Andøy FrP ønsker at de tjenester vi leverer til innbyggerne skal være best mulig.