«Bankplassen asylmottak: Forleng avtalen til avgjørelse foreligger»

Meninger

Regiondirektør i UDI, Veronica Mikkelborg, skriver på Blv.no 1.oktober at dersom man skulle etterkomme lokale ønsker og behov når det gjelder Bankplassen, måtte de sagt opp kontrakten ved et annet mottak. Hadsel Venstre har forståelse for at flyktningetilstrømmingen er redusert, og at dette innebærer at UDI må tilpasse sin drift. Det hjerteråe i dette er etter vårt syn at man ikke tar de menneskelige hensynene nok i betraktning. De menneskene som bor ved asylmottaket har behov for stabilitet og trygghet, og ikke minst gjelder dette for barna her.

Hadsel Venstre vil uttrykke sin uforbeholdne støtte til alle som blir berørt av vedtaket, og som nå lever i usikkerhet. På Bankplassen bor det pr tiden 45 barn. I FN sin barnekonvensjon står det tydelig; “Voksne skal gjøre det som er best for barn”. Vi kan ikke se at dette blir godt nok ivaretatt her av UDI. Barn trenger stabilitet og forutsigbarhet. Hvordan kan vi som samfunn bidra til å skape dette for dem, dersom de stadig blir “rykket ut med rot”?

Økonomisk ansvarlighet blir av UDI løftet fram som et hovedargument for avgjørelsen. Dette har vi selvfølgelig forståelse for. Samtidig er det slik at prosesser tar tid, og det lønner seg sjeldent å haste seg gjennom vedtak. Vi vet at det i dag foregår en anbudsprosess, og at det er en reell mulighet for at Hadsel kan inngå ny avtale med UDI. Sagt at utfallet av denne prosessen ikke allerede er gitt, vil det være en unødvendig økonomisk merkostnad for UDI og Hadsel-samfunnet og ikke forlenge de nødvendige månedene det tar å få en avgjørelse klar.

Hadsel Venstre ber derfor om at UDI ser på muligheten for å forlenge avtalen med Hadsel kommune og Bankplassen frem til endelig avgjørelse foreligger. Samfunnsøkonomisk vil dette etter vårt syn ikke innebære store kostnader, sett opp mot den personlige belastningen en ekstra flytting vil være på de menneskene som i dag bor på mottaket og som allerede står i en svært sårbar posisjon.