«Styret har fulgt opp årsmøtevedtaket uansett hva Geir Rognan påstår»

Meninger

Jeg finner det nødvendig å kommentere situasjonen rundt sammenslåingsprosessen mellom Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag etter en del avisoppslag om saken og nå sist intervju i Kyst og Fjord med Geir Rognan som er leder i Øksnes Fiskarlag. Også andre aviser har skrevet om saken. At Kurt Ludvigsen i samme Kyst og Fjord fisker i opprørt hav skal jeg la være å kommentere.

Geir Rognan sier i intervjuet at han synes det er trasig at det foreligger et årsmøtevedtak fra i fjor som styret ikke følger opp og at det ikke er slik det skal være.

Min kommentar til det er at styret har fulgt opp årsmøtevedtaket. Det sa jeg også under årsmøtet og det er skuffende å registrere at Geir Rognan fortsatt mener at det ikke er fulgt opp.


Det har vært mange møter mellom de to fiskarlagene der saken har vært diskutert, men så kom vi til et møte i desember 2018 der en gikk fra hverandre uten å bli enige. Årsaken til det skal jeg komme tilbake til litt senere i denne redegjørelsen.


Den uenigheten som kom til uttrykk under det nevnte møtet ble lagt frem for styret i Fiskarlaget Nord i et møte den 16. januar 2019 og det siteres bl. a følgende fra styrevedtaket:


Med utgangspunkt i det ovennevnte finner ikke styret at det per nå er grunnlag for å konkludere med at en sammenslåing er så nærliggende at felles årsmøter bør arrangeres. Det legges fra FN opp til at årsmøter i FN og NFF arrangeres separat og på ordinær måte.

Styret er ikke avvisende til videre dialog med NFF om sammenslåing. Det fremstår imidlertid naturlig at en eventuell videre prosess tas opp etter de respektive årsmøter i 2019, der begge lagene får anledning til å gjøre nødvendige avklaringer.»


Som det framkommer foran så var det Fiskarlaget Nord som brøt forhandlingene, og det betyr at når laget evt. er klare til å oppta diskusjonene så må det meddeles til Nordland Fylkes Fiskarlag. Slik melding er enda ikke mottatt. Nordland Fylkes Fiskarlag har også ønsket å få til en dialog om felles saker etter bruddet uten å lykkes med det.


Jeg nevner i denne sammenhengen at i forkant av fremleggingen av Kvotemeldingen i juni ble det foreslått overfor Fiskarlaget Nord og Fiskarlaget Midt-Norge at vi burde lage en felles uttalelse til meldingen ved fremleggingen. Samtidig ble det invitert til en drøfting om det er grunnlag for felles arbeid rundt kvotemeldingen til beste for lagenes medlemmer. Svaret fra Fiskarlaget Nord på denne forespørselen var negativt noe som bl. a ble begrunnet med at det ville være viktig for dem å svare på meldingen med utgangspunkt i de forventningene som tidligere var sendt ut. Fiskarlaget Midt-Norge var positive til henvendelsen.


Så, Geir Rognan for å si det sånn så kan du ikke piske styret i Nordland Fylkes Fiskarlag til forhandlingsbordet med et Fiskarlaget Nord som i forannevnte styrevedtak avviste å gå videre med dialogen til etter årsmøtene i de respektive laga. Rognan nevner også at det i Nordland er en opposisjon mot å slå seg sammen med Nord.


I en demokratisk organisasjon skal og må det være rom for å ha forskjellige meninger og synspunkter på de aktuelle sakene som står på dagsorden uten at det skal betegnes som en opposisjon. I denne saken som i alle andre saker er det medlemmenes interesser som skal ivaretas. Hvis det hadde framkommet noen skepsis fra enkeltgrupper som fryktet at deres interesser ikke ble godt nok ivaretatt, måtte vi ha vurdert dem på lik linje med alle andre synspunkter og meninger. Det var ikke interessene til stor kyst som ble nevnt under møtet som førte fram til brudd, men blant annet struktur under 11 meter. At dette er en viktig sak for Nordlandsfiskerne viser siste årsmøte.


Hvorfor ble det brudd i drøftingene mellom Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag i desember? Fra Nordland Fylkes Fiskarlags side ble det foreslått at som basis for en sammenslåing måtte vi ha noen politiske grunnpilarer å basere den nye organisasjonen på. Det var ikke ment å skulle være noe detaljert, men at en skulle enes om noen overordnede målsettinger som årsmøtet og det nye styret kunne bygge videre på. Som eksempel på saker som kunne legges inn i et slikt dokument var nevnt petroleumsvirksomhet, arealkonflikter, struktur under 11 meter og andre ting. Det var ikke trukket frem noen synspunkter rundt noen av sakene. Så langt kom vi ikke fordi Fiskarlaget Nord avviste fullstendig tanken om å bygge noen slike pilarer.


Når Fiskarlaget Nord mener at det hele strandet på at Nordland Fylkes Fiskarlag absolutt ville ha frem at en er imot struktur under 11 meter så er det ikke tilfelle. Så langt kom en ikke. Når det er sagt så kan en undres over at akkurat det temaet trekkes frem all den tid våre to lag noen få måneder forut for dette møtet sendte et felles skriv til Norges Fiskarlag der det ble uttrykt frustrasjon over at landsstyret hadde gått inn for struktur under 11 meter. 


Avslutningsvis vil jeg kommentere at dersom Geir Rognans medisin er å fri til Kystfiskarlaget så vil det bidra til splittelse blant kystfiskerne. Nordland Fylkes Fiskarlag sin styrke er og skal være at alle kystfiskere som er medlemmer hos oss blir hørt før vedtak fattes. Det er nå om å gjøre å samle flest mulig under paraplyen Norges Fiskarlag nettopp for at de vedtak som gjøres skal ha legitimitet. Et godt eksempel er trålstigen som ble fattet etter intense forhandlinger i Norges Fiskarlag.


Hvordan det skal se ut under denne paraplyen i fremtiden gjenstår å se. Nordland Fylkes Fiskarlag har gått imot de ulike modellene for sammenslåinger i medlemslaga som Norges Fiskarlag har foreslått. Årsmøtet i 2018 uttalte bl. a følgende: Nordland Fylkes Fiskarlag må fortsette prosessen for å få til et Nord-Norges Fiskarlag. Det mener jeg at styret har gjort, dog uten å lykkes.