– Grenseløs sentraliseringsiver

Meninger

Regjeringens sentraliseringsiver kjenner ingen grenser.

Denne gangen er det skattekontorene. 227 kontorer utover hele landet skal reduseres og samlokaliseres til 56.  Nesten 1 000 personer blir berørt og skal få ny arbeidsgiver.

Begrunnelsen fra regjeringen er at det skal spares penger og at staten kan gjøre det bedre.

Jeg er uenig!

Det finnes mye lokal kunnskap og klokskap om skatteinnkreving. Det er ikke nødvendigvis slik at store systemer vet mest om hva som virker i vårt lokalmiljø.

Resultatene er veldig gode. De kommunale skatteoppkrevere klarer å innkreve mellom 99 % og 100 % av all utlignet skatt. Små kommuner har like gode innkrevingsresultater som store kommuner.

Skatt er kommunenes største inntekt. Prinsipielt bør man da også ha ansvar for og virkemidler til å kreve dette inn. Fortsatt kommunalt ansvar for skatteinnkrevingen bidrar til å opprettholde det kommunale økonomiske selvstyre.

Dette er en klar sentralisering av viktige kompetansearbeidsplasser i kommunene. 227 kontor skal reduseres til 56. Skatteetaten må styrkes med 850 årsverk som må flyttes fra eksisterende kontor.

Det er ikke lagt fram erfaringer fra andre land som viser noe gevinst. Jan Grønnerud skrev for eksempel i 2015 i Aftenposten at «Eksempelvis har de i Danmark erfart katastrofale skattetap for landet etter tilsvarende omlegging. Rigsrevisionen påpekte i 2012 økte restanser med 27,4 mrd. kroner – eller over 54 prosent på fem år. Restansene stiger fortsatt og utgjør svimlende 86,8 mrd. kroner (ca. 27 mrd. i Norge). Det er grunn til å tro at tallene blir høyere i Norge enn i Danmark.»

Så får vi se om Stortingsflertallet står opp for kommune-Norge, eller om dette er forhandlet ferdig på bakrommet og skal presses gjennom.