– Nedleggelse av videregående tilbud vil være en katastrofe for Nordland som fiskeri- og reiselivsregion

Øksnes Næringslivsforening (ØNF) har i dag kommet med en uttalelse mot nedleggelse av videregående tilbud.

Fiskerilærling: Martine Oxlund er glad skipper Dag Rydland på «Theo» ga henne sjansen til å bli fiskerilærling. Nå har hun tre år foran seg før hun kan ta fagprøven i fiske- og fangst. alle foto: mette-helene berger Amundsen 

Meninger

Øksnes Næringslivsforening (ØNF) representerer 81 bedrifter i kommunen. ØNF tar sterk avstand fra forslag om nedleggelse av videregående skoletilbud på Myre, avdeling Restaurant og matfag og avdeling Fiske og fangst. Tilpasset undervisningstilbud er bygget opp seneste år i nært samarbeid med lokalt næringsliv. Bedriftene har bidradd i utvikling av tilbudet, faglig og personellmessig. Den lokale fiskeflåten har gitt garantier for nødvendig lærlingeplasser.


– Nedleggelse av videregående tilbud vil være en katastrofe for Nordland som fiskeri- og reiselivsregion

Øksnes Næringslivsforening (ØNF) har i dag kommet med en uttalelse mot nedleggelse av videregående tilbud.

 

ØNF legger til grunn at Fylkestinget i Nordland forkaster forslag om å redusere eller iverksette nedleggelse av skoletilbudene. Iverksetting vil være en katastrofe for Nordland som fiskeri- og reiselivsregion. Skoletilbudene er hver for seg og sammen helt avgjørende utvikling av disse næringene. Næringer som er helt sentral i omstillingen av Nordland og Norge.

Kystverket har gått foran i tilrettelegging av Myre havn til en topp moderne fiskerihavn. Private aktører på sjø og land har fulgt opp med store investeringer. I sum har dette medført at Øksnes rangeres blant de største fiskerikommunene i landet. De seneste år har det også vært en målrettet satsing på utvikling av Øksnes som reiselivsdestinasjon. Strategiplan for Vesterålen (Visitt Vesterålen) peker på stort potensiale for tilrettelegging av unike og attraktive opplevelser for det reisende publikum. 


– Vi er bekymret, vi er forbannet

Lørdag ettermiddag var det markering på torget i Sortland sentrum mot de foreslåtte kuttene i tilbudet ved de videregående skolene i Vesterålen. Flere titalls personer hadde møtt opp for å vise sin støtte og høre på de som holdt appeller.

 

For å ivareta potensialet i fiskerinæringen og reiselivet er det behov for velutdannede fagarbeidere. Dette tilbudet har Nordland fylkeskommune i samarbeid med den lokale videregående skole og næringslivet bygget opp her på Myre. Det vil være et dramatisk tilbakeslag dersom tilbudet raseres gjennom innskrenking eller i verste fall nedleggelse.

Næringslivet trenger fagarbeidere. I tillegg til de tradisjonelle fagområder trenges opplæring og ny kunnskap om utnyttelse av hele fisken. Bærekraft og bruk av restråstoff utvikles i møte mellom elever, lærerkrefter og næringslivet. Skal en lykkes må dette skje der næringsaktørene er lokalisert, her på Myre.

Utviklingen av reiseliv står foran et gjennombrudd i Øksnes og i Vesterålen. Også her er det stort behov for flinke og engasjerte reiselivsmedarbeidere på alle nivå. Tilbud om opplæring i Restaurant og matfag er kritisk avgjørende for å lykkes i pågående reiselivssatsing. 

I tillegg er Restaurant og matfag grunnmuren for ei fagutdanning innen sjømatproduksjon og innen industriell matproduksjon. I Øksnes og i Vesterålen har vi en stor fiske- og sjømatindustri. Denne industrien vil ha behov for fagarbeidere i framtiden. Fiskeindustrien jobber med stadig sterkere fokus på kvalitet, og de jobber for helårige arbeidsplasser. Da trenger vi flere fagarbeidere!

Restaurant og matfag har også vist seg over tid å legge til rette for elever som i perioder sliter med ulike forhold og forutsetninger for læring. Det er et praktisk opplæringsløp. Det viser seg at elevene som går faget oppnår en kompetanse som kan brukes rett ut i arbeidslivet. Alle har en rett til å få et studietilbud, også de med spesielle behov.  Dette sosiale perspektivet er særlig viktig i en kommune og region med ensidig næringsliv. Og et argument i seg selv for å opprettholde tilbudet som i dag.

Avdelingen her på Myre av Sortland Videregående skole, har i dag undervisning for 50 elever innen fire programområder. Det er et meget godt faglig miljø og god søkning til alle avdelinger. Og som nevnt i samarbeid med lokalt næringsliv. Vi legger til grunn at forslagene om å legge ned Restaurant og matfag og spekulasjoner om å legge ned Fiske og fangst blir avvist av fylkestinget. Hvis begge disse forslagene vedtas, betyr det at skolen på Myre mister halvparten av undervisningstilbudet. Som i sin tur setter hele skolen i fare.  

Næringslivets appell til fylkespolitikerne i Nordland:  Avvis forslag om reduksjon eller nedleggelse av opplæringstilbud på Myre. Bygg videre på samarbeidet med bedriftene for et samfunnsaktivt og framtidsrettet undervisningstilbud i Nordland.