– Fortsatt liten klima- og miljøforståelse hos sortlandspolitikere?

Meninger

Rødt Sortland fremma i siste formannskapsmøte, 31.oktober, et par tilleggspunkter om miljø/klima i ei reguleringssak. Ingen andre støtta forslagene. Forslagene ba utbygger av 10 leiligheter om å vurdere å nytte mest mulig miljø- og klimavennlige bygningsmateriale og vurdere å dekke energibehovet med alternativ kilder som solceller, varmepumpe m.m. Sine vurderingene skulle utbygger deretter synliggjøre. Det lå altså i forslaget ikke krav til å sette slike tiltak i verk, men bare vurdere om dette kunne være aktuelt for nevnte utbygging. Likevel fikk forslaget bare Rødts stemme!

Det er stor teknisk utvikling i byggebransjen som både går på miljø-/energitiltak og materialvalg. Offentlige krav og regelverk rundt dette henger etter den tekniske utviklinga og det som er helt nødvendig dersom noen mål i klima- og miljøpolitikken skal nås. Etter Rødt sin mening må tiltakene i denne sammenheng bli kraftig skjerpa. Holdningene i befolkninga generelt ser heldigvis også ut til å være tydelig i den retninga.

Det ser ut til at politikere i Sortland henger kraftig etter og ikke ønsker å bruke politikkens muligheter til å drive utviklinga fram mot mer bærekraft. Fagre ord, men mangel på tiltak.

Mest offensiv var kanskje Sortland SV i valgkampen for få måneder siden. I den første testen etter valget og i tett samarbeid med SP og AP ser det ut til å være lite igjen av det engasjementet. At heller ikke H og Frp stiller opp, er mindre overraskende.

Hva var så argumentene for å unngå å støtte Rødt forslag om å få vurdert noen tiltak?

Argumentene fra blant annet Christian Torsets (SV) var at dette ikke var forankra i en overordna plan, at dette ikke var likebehandling i forhold til andre utbyggere og at forslaget ville koste penger. Til det kan det sies at det ikke er krav om at slike vurderinger må være knytta til overordna planer – skal politikere i enhver sammenheng binde seg til miljøtiltak som må være knytta opp i flere årsgamle planer, vil kommunen alltid, alltid fortsette å være den sinken som vi ellers har vært. Likebehandling av utbyggere må tilstrebes generelt. Innen et område som er under rivende utvikling, vil tiltak som var tilfredsstillende for få år siden, være utdatert nå. Altså må kommunen både stimulere og bidra på annen måte til at utviklinga følges opp. Det er ikke brudd på tidligere planer, men kan være tillegg. Vårt forslag om å vurdere noen mulige tiltak, vil i dette prosjektet betyr smuler økonomisk, slik Rødt beskreiv gjennomføringa. Det er vel heller ikke urimelig at alle parter må bidra, også økonomisk, for å løse den største utfordringa vi både lokalt og globalt står overfor. Hele debatten kan sees her: https://www.youtube.com/watch?v=5E8D54UrK6I&list=PL7_vDJsuqofp7xYDfIYqCeN1dbw8BkmC9&index=2&t=0s

ca 1 time og 25 min ut i sendinga.

I det første møte med muligheten for å løfte fram miljø/klima spørsmål med nytt formannskap forsvant det heile i byråkratisk snikk/snakk og mangel på tiltak. Rødt vil fortsette å fremme lignende forslag med håp om at det ikke bare får egen støtte slik som i denne saka.