– Lødingen Høyre er bekymret. Kommer med forslag til alternativt budsjett 2020

Meninger

Lødingen Høyre ser at vi nå ikke klarer å gi gode tjenester til innbyggerne med en befolkning på 2052 innbyggere.

Politikerne i Lødingen Kommune må nå begynne å jobbe med noe positivt for kommunen og ikke bare med nedskjæringer og dårlig økonomi. Det er alltid skepsis til nye ting, men vil vi ikke heller ha gode tjenester enn at vi absolutt skal hete Lødingen kommune?

Kommunereformen fortsetter – det sa også Fylkesmann Tom Cato Karlsen da han var på besøk i Lødingen. Men kommunene må begynne jobben selv, før det kommer et forslag om tvangssammenslåing (for det vil komme!)
Vi må se stort på dette og ikke bare inngå sammenslåing med en kommune. Her må en se på Lofoten kommune, evt Hålogaland kommune. Da hadde vi blitt en stor kommune med gjennomslagskraft.


Nye kommuner får fortsatt gode økonomiske virkemidler og tilgang til verktøy for gode lokale prosesser. Under «regjering.no» finner en mange gode ting å ta med.
Økonomiske virkemidler er:
- Engangstilskudd (basert på antall innbyggere og antall kommuner som inngår i sammenslåingen – 4 kommuner opp til 14.999 innbygger = 45 millioner)
- Inndelingstilskudd. Full kompensasjon for tap av basistilskudd og netto nedgang i distrikstilskudd. Ny kommune mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år etter sammenslåingen.
- Regionsenter tilskudd: støtte til utredning (to kommune 200.000 kr så 50.000 for ny ekstrakommune)

Lødingen Høyre forslår at Lødingen Kommune nedsetter en tverrfaglig politisk gruppe som jobber videre med kommunestrukturen. Denne består av politikere fra hvert parti.

Gruppen vil sjekke reell info, snakke med kommuner som har slått seg sammen, finne ut hva er Lødingen kommunens status på ulike områder og hva er utfordringene, hva vil Lødingen kommune få av tilskudd, hvilke kommuner kan en jobbe videre med, og se om dette kan være en vei videre for Lødingen.

Gruppen vil komme med en presentasjon til kommunestyret høsten 2020, saken vil da bli debattert, og det vil bli tatt en avgjørelse om Lødingen kommune skal gå videre med kommunestrukturen.

Lødingen Høyre ser også at økonomien i Helse og Omsorg ikke vil bedres med det første og forslår at Lødingen Kommune v/Helse/Omsorg tar invitasjonen om deltakelse med statlig finansiering av omsorgstjenesten opp til vurdering. Søknadsfrist er 1 februar 2020.

Forsøket startet opp i 2016 og seks kommuner har vært med. Kommunene melder om gode erfaringer, økt brukermedvirkning, og bedre og hyppigere vedtak om tjenester. Det meldes også om bedre samarbeid innad i kommunen, og de ansatte har fått økt kompetanse.

For de kommunene som er med vil det være regnskapet for 2019 som vil være grunnlaget, så vil det bli årlig inntekspåslag med 4% bergrenset oppad til 28 mill. kr. pr. kommune.

Målet for ordningen er brukers behov i sentrum, og lik tildelingsprosess.

I forsøksordningen skal kommunene bruke statlige kriterer for tildeling av omsorgstjenester og få stalig finansiering av omsorgstjenester. Det er utarbeidet felles rutiner for kriterer og for arbeidsprosessen og disse skal brukes.
Kommunen må inngå et tett samarbeid om forsøksordningen med Helsedirektoratet, men det må vedtas i kommunestyret om deltakelse i forsøksordningen. Vedtaket skal følge søknaden.

Lødingen Høyre ser at ordfører og posisjon har tatt til orde for å brette opp ermene for å løse problemene med økonomien, men dette vil jo ikke gagne noen.

Derfor ser vi at det må andre løsninger der vi må tenke nytt og positivt for å beholde både medarbeidere i kommunen, og øke innbyggerantallet!