«Vi trenger flere tog, ikke flere direktører»

Meninger


Flere selskaper og flere direktører med millionlønn gir ikke et bedre togtilbud til de som står på perrongen. Norsk jernbane splittes opp, og regjeringens politikk har gitt oss en mengde enheter og selskaper – nå også utenlandske selskaper. Alle med hver sin ledelse med topplønn. Disse skal nå fakturere hverandre og skylde på hverandre når noe går galt.

At Vy Tog nylig vant anbudet for å kjøre tog på Bergensbanen og Vossebanen er bra, men dette er ikke milde nådegaver fra myndighetene. Oppsplittingen av norsk jernbane fortsetter med uforminsket tempo, og Høyre/Frp-regjeringen har bebudet at anbudsutsettingen av togtrafikken på Østlandet skal framskyndes, slik at de rekker det før neste stortingsvalg. De frykter selvsagt at et annet stortingsflertall etter neste valg vil stoppe denne ideologiske privatiseringspolitikken.

Vy Tog er nå redusert til et bemanningsselskap som kjører tog. De eier verkene togene, verkstedene, eiendommene eller billettsystemet. Regjeringen har vingeklippet Vy. Ved neste korsveg skal de igjen konkurrere mot store utenlandske selskaper, denne gang om å få kjøre tog på Østlandet, hvor over 80 prosent av Norges samlede togtrafikk foregår.

Flere ønsker å reise med tog, og passasjertallene stiger. Dette skjer altså før jernbanereformen har fått virkning og de anbudsutsatte strekningene har startet opp. Derfor skal vi ikke tro på høyresidens politikere når de snakker om at regjeringens politikk gir passasjervekst. Passasjerveksten har begynt for lenge siden fordi tilbudet er forbedret og fordi flere ønsker å reise med tog.

Den blåblå regjeringen bidrar ikke til at det blir flere tog, at det blir flere sitteplasser, at det blir flere avganger, at togene går i rute. Godsselskapene sier opp folk og legger ned godstog. Baneavgiftene for godstog økes og parkeringsplasser for pendlere blir færre og dyrere. Vedlikeholdsetterslepet på jernbanen blir større og større. De blåblås svar er flere selskaper med nye logoer og flere direktører med millionlønn.

Arbeiderpartiet imot konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen. Norsk jernbane skal være verdiskaping og arbeidsplasser som tilhører felleskapet. Derfor er det trist at regjeringens jernbanepolitikk utelukkende dreier seg om å drive dagens togtrafikk billigst mulig. De mangler totalt ambisjoner for utvikling og forbedring av jernbanetilbudet.

En satsing på jernbanen i form av nye tog og utbygging av nye spor og linjer er den eneste fornuftige vegen. Privatisering løser ingen problemer for jernbanen, men skaper mange nye.