-Det er ikke til å tro at Hadsel sier nei til 30 millioner

Meninger


For meg er det helt ufattelig at flertallet i kommunestyret i Hadsel bestående av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, Rødt og SV stemte mot muligheten for et historisk løft i omsorgssektoren. Uten noen faglig begrunnelse valgte flertallet å si nei til å delta i statlig finansiering av omsorgssektoren og takket dermed nei til merinntekter på hele 30 millioner.

Å dyrke egne (ideologiske?) premisser fremfor hva som vil tjene brukerne innenfor omsorgssektoren, en sektor hvor ansatte over flere år har påpekt manglende ressurser, står i sterk kontrast til løftene fra valgkampen.

Stjørdal kommune, som for øvrig har ordfører fra Senterpartiet, har fra 1. mai 2016 deltatt i prøveprosjekt med statlig finansering av omsorgtjenesten for å teste ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester vil gi økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning for innbyggerne. Prosjektleder Guri Lyngstad og etatsjef innen omsorg Hans Fredrik Selvåg opplever at forsøksordningen har gitt Stjørdal kommune gevinster i form av:

  • økt kvalitet på tildeling og evaluering av omsorgstjenestene
  • bedre oversikt over tjeneste og kostnadsprofil,
  • nye modeller for budsjettering
  • større fokus og bedre kapasitet på tidlig innsats og rehabilitering,
  • bedre kunnskap om hvordan vi bør ruste oss for fremtiden; organisasjon og tjenesteutvikling
  • fagutvikling nært tjenesteproduksjon
  • Ingen oppgitte interessekonflikter

Om vi legger til grunn at samtlige av kommunene som har deltatt i prøveprosjektet har søkt og fått innvilget forlenget deltakelse, tyder det på at samtligekommuner har høstet positive erfaringer med sin deltakelse.

Til slutt noen ord om det største paradokset i kommunestyrets behandlingen av saken; At medlemsmøte i Hadsel Høyre som godkjente samarbeidsplattformen med SP og AP, valgte å si nei til Hadsels deltakelse i høyreregjeringens utvidede prøveordning med statlig finansiering av omsorgstjenester og samtidig si nei til 30 millioner sårt tiltrengte midler til omsorgssektoren, fremstår for meg og sikkert mange med meg som ……………… , ja enhver kan velge det ordet de mener er best beskrivende!