Næringslivet i Vesterålen sier nei til fergekutt

Meninger

Nordland fylkeskommune foreslår å legge ned mer enn 30 % av fergetrafikken mellom Melbu og Fiskebøl i Vesterålen. Vesterålen Næringslivssamarbeid (VNS) er kritisk til dette og vil under begrunne hvorfor.

1. Generelt

En av de store utfordringer vi har i Nordland fylke (med unntak av i Bodø) er befolkningsnedgang og at sammensetningen av befolkningen er feil aldersmessig. I det lange bildet mener VNS at det er avgjørende viktig at man ser hen til denne store utfordringen når man gjør politiske vedtak. Alle vedtak som kan virke negativt på befolkningsutviklingen i Nordland fylke bør revurderes – å redusere frekvensen på fergen Melbu – Fiskebøl er et av forslagene som bør vurderes i dette perspektivet, da man bør styrke Vesterålen og Lofoten som et felles bo- og arbeidsmarked.

2. Fiskeri

Næringstrafikken mellom Vesterålen og Lofoten er stor og viktig. Selv om vi har fått «Lofast» går fremdeles svært mye av «interntrafikken» mellom regionene med fergen Melbu – Fiskebøl. Mest fremtredende av trafikken er transport av fisk mellom regionene – dette er en trafikk med lange tradisjoner og er svært viktig for en effektiv og god utnyttelse av særlig torsk. Å bruke fergen gir kortest kjørestrekning, minst håndteringsskader på fisken, lavest transportkostnader og er det mest miljøvennlige transportalternativet. Dette gir konkurransekraft i et stadig mer presset europeisk marked. I tillegg bidrar fergeturen til å lette på hviletidsbestemmelsene for yrkessjåfører.

3. Reiseliv

Det satses stort på reiseliv i Vesterålen, blant annet får vi to nye hoteller, Hurtigrutemuseet på Stokmarknes, The Whale på Andenes – alle gode trekkplaster for reiselivet i Vesterålen. De flest turistene er «veiturister» som både skal til Vesterålen og Lofoten. Her ansees en god fergeforbindelse Melbu – Fiskebøl som svært viktig for at satsingen i Vesterålen skal bli vellykket.

4. Handel- og servicenæringen

Det har alltid vært en «utveksling» av kunder mellom Vesterålen og Lofoten. Næringslivet i begge regioner har stor nytte av dette. Selv om mange nå nytter Lofast, foretrekker fortsatt mange fergen. I tillegg utveksles det mye varer mellom bedriftene i regionen – denne varetransporten er mest kostnads- effektiv over fergesambandet.

Reduksjon i tilbudet innebærer økte kostnader for næringslivet, og mindre handel mellom regionene og befolkningen i Vesterålen og Lofoten. Man kan frykte at man legger slik «handelslekkasje» til andre steder med dertil lavere omsetning og tap av marginer.

5. Annet

VNS slutter seg for øvrig til uttalelsen fra Hadsel Næringsforening.

Vesterålen Næringslivssamarbeid mener at foreslåtte kutt i frekvensen på fergesambandet Melbu-Fiskebøl vil gi negative samfunnsmessige konsekvenser gjennom bl.a. tap av arbeidsplasser, økte kostander for næringslivet og økte miljøkonsekvenser som er større enn den økonomiske innsparingen Nordland Fylke vil få gjennom dette tiltaket.

VNS ber derfor om at man opprettholder minst dagens tilbud på forbindelsen.