– Foreligger det en garanti fra SP, Høyre og FrP. som slår fast at det vil komme en ny vei til Vorneset langs innløpet til Myre Havn?

Meninger

Man kan med rette stille seg dette spørsmålet når man ser alle de snedige vedtaks-formuleringene som er mer egnet til å forvirre enn å avklare.

Det kan virke som om kommunestyret ikke har fått med seg at det er åpnet opp for at opprustning av Halvar Rasmussens vei skal/kan sees i sammenheng med reguleringsplan for sentrum 5.1. Bare skal/kan formuleringen forvirrer. Skal opprustingen ses i sammenheng med reguleringsplanen, eller kan den ses i sammenheng? Med en slik formulering er det åpnet opp for ny vei over Sandviksbakken.


Opprettholder vedtak om Vornes-veien

Øksnes Venstre og Øksnes Arbeiderparti har krevd lovlighetskontroll av et delvedtak fattet i kommunestyret rundt Vornes-veien. Kommunestyret avviser dette og opprettholder sitt opprinnelige vedtak.


Dette står svart på hvitt i tidligere saksutredning. Sitat: «Hovedutvalget påpekte i forrige møte at nødvendig opprustning av Halvar Rasmussens vei bør sees i sammenheng med reguleringsplan for sentrum 5.1. Store deler av Halvar Rasmussens vei ligger utenfor planavgrensningen, men påpekningen tas til etterretning i det videre i arbeidet

Når man tar noe til etterretning har man i realiteten sagt at man skal forholde seg til dette. M.a.o. inngår opprusting av veien i reguleringsplanen.

Iht. planbeskrivelsen skal Halvar Rasmussens vei gjøres til blindvei ved å lage snu-mulighet, der den nå går ut på Vornesveien. Men hovedutvalget har bedt administrasjonen om å utrede oppgradering av vei og anlegge fortau over Sandvikbakken.

Det er forskjell på oppgradering og vedlikehold.

Man kan med rette spørre seg om det er behov for å oppgradere en vei som iht. reguleringsplanen skal bli en blindvei? Blindveien vil i størst mulig grad bli benyttet av de fastboende for adkomst til sine boliger, og som trygg skolevei. Veien over Sandviksbakken skal faktisk nedgraderes til en blindvei, ikke oppgraderes til en hovedferdselsåre.

Veien kan trenge re-asfaltering. Når bevilgningen til asfaltering til kommunale veier skal prioriteters, bør selvfølgelig blindveien vurderes og få sin prioriterte plass sammen med andre kommunale veier som også sårt trenger asfalt.

Kommunestyret vedtok før jul at kostnadene for å få realisert vei/fortau over Sandvikbakken skal framlegges og sees i sammenheng med renovering av vann- og avløpsnettet i området. Dette vedtaket bygger på et vedtak i hovedutvalget der det heter seg at oppgradering av vei og nytt fortau skal planlegges innenfor rammen av veigrunn som er avsatt til formålet.

Innenfor rammen kan ikke bety annet enn at det skal hentes fra den økonomiske rammen avsatt til Torstein Reinholdtsens vei – investeringsmidler som er øremerket Torstein Reinholdsensvei.

Dersom hovedutvalget mener at «ramme avsatt til veigrunn» betyr dagens veibredde, – ja så er ikke dagens vei over Sandviksbakken bred nok til både vei og fortau. Da må man ta seg til rette innafor annenmanns grunn på den ene eller andre måten. Man må ikke la seg forbause over at mange frykter for at politikere med alle sine finurlige krumspring legger til rette for at ny vei skal komme over Sandviksbakken og ikke langs innløpet.

Øksnes Venstre kom med et forslag der det ikke skal herske tvil om at ny vei skal komme langs med havneinnløpet. Imidlertid ble det møtt med at det er akkurat det posisjonen har vedtatt. Dersom det virkelig er slik – hvorfor kunne de ikke stille seg bak et forslag som er helt tydelig og slår fast at veien skal komme der den er planlagt?