– Rødt, Enoksen og tidsstyring   

Meninger

Når Oddmund Enoksen er så positivt til innføring av tidsregistrering av ansatte i hjemmetjenesten og desto minst like kritisk og skarp mot Rødt sin motstand mot det samme, gir det også god anledning til å gå litt mer inn på begrunnelsen fra Rødt. Uenigheten går først og fremst på hvilket arbeidsliv og tjenestekvalitet vi til slutt havner ut med. Her er vi tydeligvis på kollisjonskurs med Enoksen. Hans synspunkter ligner mer på høyrepolitikk enn den rollen arbeiderbevegelsen har i dag og historisk har hatt.

Tidsregistrering bryter med vellykket arbeidslivsmodellen

Rødts forhold til kommunedirektørens innspill om tidsregistrering av ansatte i hjemmetjenesten er at dette er en viktig brikke i omlegging til et mer brutalt og dårligere arbeidsliv både for ansatte og for generelt god arbeidsgiverpolitikk. En av de viktigste positive bidrag til at Norge på tross av relativt høye lønninger og velferdsordninger, har et såkalt konkurranseeffektiv arbeidsliv, er at ansatte har blitt gitt stor tillit i utføring av arbeidsoppgaver. Ansvaret er generelt blitt tatt ved at ansatte i front – i første linje - har diskutert og funnet løsninger som oppstår i utførelsen av jobben. Alternativet er å «springe» mer til lederen og be om oppskrift på løsninger. Det er både ineffektivt og gir ofte dårligere løsninger – fordi «de som står i det vet ofte best». Tidsregistrering trekker i feil retning og bidrar til at ansatte får redusert ansvar for egen faglighet og egen utførelse. Så er det sjølsagt sånn at det i arbeidslivet skal være rammer både i forhold nivå på ansvar, budsjett og tidsbruk. Vi tror at å bruke mer tid på veiledning, styrke bevisstheten om hva som er formålet med tjenesten, skape et etisk og felles motiverende grunnlag for utførelsen, vil gi mye mer igjen enn en følelse av og et reelt kontrollregime. Dagens arbeidsmiljølov gir tilstrekkelige sanksjonsmuligheter overfor arbeidstakere som på tross av veiledning og tillitt ikke klarer å innordne seg.

Så er det sånn at arbeidsgiver også i offentlig sektor skal og må sikre nødvendig ledelse av arbeidet, men her ønsker altså Rødt at dette gjennomføres med en annen metode enn det Enoksen ønsker innført


Hans påstand om at det vil være til fordel både for tjenestemottaker og ansatte, er vi sterkt uenige i. Har ikke Enoksen tillit til at de ansatte i dag bruker tida si på en effektiv og god måte ut fra de rammene som er satt? At de gjør faglige og organisatoriske gode vurdering når det gjelder hvordan de bruker arbeidstida?

Er det tilfeldig at tidsstyring innføres i «kvinneyrker?

I hjemmetjenesten jobber sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og andre med kompetanse på sitt fagfelt, medisinkompetanse og sosialfaglig kompetanse. Rødt mener at arbeidsgiver må ha tillit til at arbeidstakerne gjør jobben sin på en god måte. Å jobbe med mennesker er ikke en statisk jobb, med et stabilt og forutsigbart behov. Behovet kan variere også fra dag til dag, fra uke til uke. Uforutsette ting kan dukke opp. Det kan være helsemessig, det kan være fall eller andre ulykker, det kan være noe annet som brukerne trenger hjelp til. Det kan være snø eller is i veien. Må da de ansatte forsvare tidsbruken? Bruker har sannsynligvis et vedtak på antall timer de har krav på, men det må også gis rom for faglige og uforutsette forhold.

Rødt kjenner heldigvis ikke til at det er lagt opp til samme system eksempelvis på teknisk. Muligheten er der på mange områder som maskinkjøring, brøyting, nedsetting av brøytestikker, vannprøvetaking m.m. Vil for eksempel Oddmund Enoksen kunne tenke seg samme system her? Kan det tenkes at det ikke er tilfeldig at det er kvinnedominerte yrke som utsettes for denne tidsstyringa?

Søke effektivitet innafor kvalitetskrav

Det er sjølsagt også viktig at både ansatte og ledelse heile tida har et driv og et ønske om å utvikle tjenesten bedre både i kvalitet og effektivitet. Skal interessen og motivasjonen for dette være en kontinuerlig prosess, må det herske tillitt mellom partene. Det tror vi tidsstyringssystem vil svekke. Det er også andre forhold og utvikling i arbeidslivet som det er viktig å forsvare i ei tid der fagforeningsaktiviteten generelt er på defensiven og synes å svekkes. Oddmund Enoksens synspunkter bidrar til å redusere ansattes nødvendige medbestemmelse og innflytelse i arbeidslivet. Trist.