Interpellasjon til kommunestyret 23.04.2020:

- Utslippene må ned – Sortland tar ansvar

Som det kom fram på kommunestyremøtet på torsdag, ble det ved en inkurie ikke gjort vedtak om utredning av klimaregnskap og -budsjett på kommunestyremøtet i desember. Saken vil derfor bli tatt opp i form av en interpellasjon fra SVs Christian Torset i aprilmøtet. Den kan du lese under.
Meninger

Verden opplever allerede de første tegnene på store klimaendringer. Gjennomsnittstemperaturen på planeten har aldri vært så høy, isen i Arktis smelter, hetebølger og polarfronter rammer kraftigere, og stadig nye områder blir påvirket. Permafrosten er i ferd med å smelte, noe som vil gi enorme utslipp av metan, en klimagass som har tjue ganger sterkere drivhuseffekt enn karbondioksid. Også i Norge er endringene tydelige, og utvilsomt mer enn variasjoner i vær.

Norge har gjort for lite, for seint, og er et av få land i Europa som har økt utslippene sett i forhold til 1990. Regjeringen har satt kuttmål vi ikke har vært i nærheten av å nå, men heller enn å gjennomføre politikk som virker, har regjeringen økt målene, og skjøvet dem lenger ut i tid.

På regionalt nivå har Nordland Fylkeskommune vedtatt 60% kutt i klimagassutslipp før 2030, er allerede godt på vei, og innfører bl.a. lav- og nullutslippsteknologi på alle ferge- og hurtigbåtruter. Det er åpenbart at fylkeskommunen må kutte utslipp i samferdsel, der utslippspunktene er så store og lett å lokalisere, men Nordland har også innført klimaregnskap og -budsjett, for å få kontroll på alle de mindre utslippskildene.

Også i Sortland er det nødvendig med en fullstendig omlegging. Vi må selvsagt, på lik linje med resten av landet, kutte utslippene på kort og mellomlang sikt, men for å få det til må vi skaffe oss oversikt over hvor vi produserer utslipp, og hvordan vi best kan kutte dem.

For å gjøre det må vi snarest innføre et system for klimaregnskap og -budsjett. Dette er allerede tatt i bruk i mange kommuner over hele landet, og selv om dette er nytt på Sortland, finnes det mye kompetanse og erfaring der ute som kan gi oss rask progresjon. Klimaetaten i Oslo kommune har sammen med Hamar kommune og Trondheim kommune fått penger fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats til å utarbeide en veileder for klimabudsjett som styringsverktøy. Veilederen vil være klar høsten 2020, men Oslo bistår allerede i dag mange kommuner med innføring av klimaregnskap og -budsjett. Nordland Fylkeskommune har også stilt ressurser til rådighet for å hjelpe kommuner i Nordland med innføringen.

I lys av den meget alvorlige situasjonen verden står overfor, og tatt i betraktning det store ansvaret vi som folkevalgte har for å gi våre etterkommere de beste mulige livsforhold, vil SV derfor invitere kommunestyret til å starte prosessen med innføring av klimaregnskap og -budsjett snarest.


Forslag til vedtak:

«Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede hvordan Sortland kommune snarest kan innføre klimabudsjett og -regnskap for kommunens aktiviteter. Alle enheter skal i en slik sammenheng utarbeide egne planer som viser hvordan de skal bidra til å nå kommunens klimamål. Planene må vise konkrete tiltak og effekten av disse.»