– Mangler oppdrettsnæringen folkeskikk?

Meninger

Vi har sett det mange ganger. Når lakseoppdretterne møter motstand for sine krav om nye lokasjoner, skyr de ingen midler for å få viljen sin. Kommunestyrer manipuleres, protester fra lokale fiskere og lokalbefolkningen overhøres og hensyn til natur og miljø er ofte fullstendig fraværende i deres argumentasjon.


Sist ute av firmaene som bruker slike metoder er Eidsfjord Sjøfarm med base i Sortland kommune. De har kastet sine øyne, for ikke å si fangarmer, på området rundt Gapøya der de ønsker å plassere to oppdrettsanlegg. Øya ligger innerst i Andfjorden like ved innløpet til Godfjorden og er en naturperle av de sjeldne. Øya og holmene rundt ble i 2004 opprettet som naturreservat først og fremst fordi der er et svært rikt fugleliv. Her er hekkeplass for skarv, terne, ørn, ærfugl, grågås, teist, rype og orrfugl. Viktigst er området for sjøfugl. Ved tellinger i 2001 hekket det minst 525 par sjøfugl her, mest ærfugl og måse. I tillegg er der i nærheten flere registrerte oppvekstområder for en rekke fiskearter. Andfjorden er også under utredning som marint verneområde fordi der blant annet er oppdaget dypvannskoraller og tareskoger man tidligere ikke visste om.

Gapøya ligger i Kvæfjord kommune, men grensen til Sortland går noen meter fra øya midt i sundet mellom Hinnøya og Gapøya. Anleggene skal plasseres på Sortland-siden helt inntil grensen mot Kvæfjord. Kvæfjord kommunestyre avslo i 2015 enstemmig en søknad om to oppdrettsanlegg ved øya på Kvæfjord-siden på grunn av de negative effekten anleggene ville ha for miljø og fiske i området.

Området er ikke avsatt til akvakultur i Sortland kommune og firmaet har derfor sendt søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan. Der er sikkert utført en solid lobbyvirksomhet mot Sortland kommunestyre, en slik kontroversiell søknad sendes ikke uten at «noen har snakket sammen» på forhånd. Pressmiddelet er nok firmaets planer om å etablere et lakseslakteri i Sortland kommune med mulighet for 80 – 100 nye arbeidsplasser. Trusselen om å skrinlegge planene er også med i begrunnelsen for søknaden om dispensasjon. Hvilken kommunestyrerepresentant vil si nei til noe slikt? Pussig nok ble nyheten om slakteriplanene offentliggjort da søknads-prosessen startet. Noen som tror der er en sammenheng?

Samtlige beboere, lag og foreninger i Godfjorden og på Gapøya har protestert, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord har gjort det samme. Godfjorden er eneste oppdretts-frie fjorden i området og innsig av torsk og skrei kommer hvert år gjennom sundet der anleggene er tenkt plassert. Et fiskemottak i Kvæfjord vil også stå i fare for å bli nedlagt om planene realiseres, mener ordføreren. Han har sendt et brev til Sortland kommune der han i pene ordelag forklarer at dette er dårlig nytt for hans innbyggere, samtidig som han ber om at kommunen blir høringsinstans.

Det er forholdet til Kvæfjord kommune som gjør denne saken spesiell. Eidsfjord Sjøfarm ønsker altså å legge to anlegg like ved området der Kvæfjord tidligere har sagt nei til oppdrett. Organisk avfall fra anleggene vil tilsvare utslipp fra en stor norsk by, i tillegg kommer støy og båt-trafikk som vil bli svært sjenerende. Ulempene følger som kjent ikke kommunegrenser. Kvæfjord vil med andre ord få mange ulemper fra anleggene mens Sortland vil få inntektene.

Eidsfjord Sjøfarm hadde 2018 et driftsresultat på 320 millioner kroner og har de siste årene nærmest håvet inn penger fra sine 14 konsesjoner. Selskapet er en del av Holmøy-konsernet som eier trålere, fryseterminal og fiskemottak og er en viktig del av næringslivet i Sortland. Her mangler verken penger eller innflytelse i lokal-samfunnet.

Dette er en sak der rå pengemakt brukes åpenlyst for å overkjøre naturvern, lokalbefolkning, fiskeriinteresser og til og med forholdet til nabokommunen.

Havet er vårt felleseie, og da skulle en forvente litt større ydmykhet og respekt for de som berøres av oppdrettsnæringens krav. Hva slags folkeskikk viser ledelsen i Eidsfjord Sjøfarm når den ikke tar hensyn til det miljøet og de folkene de tross alt skal leve sammen med i mange år fremover? Å tillate oppdrett ved Gapøya vil være et svik mot lokalbefolkningen og et knefall for pengemakta.

Vi får håpe at de politikerne som skal avgjøre saken viser mer klokskap enn ledelsen i Eidsfjord Sjøfarm.Både Eidsfjord Sjøfarm eller Sortland kommune har fått mulighet til å komme med en samtidig imøtegåelse til dette innlegget. Det har de foreløpig avstått fra å gjøre.