– Vårt mål med elementfabrikken på Lapphaugen er å tilføre bygg og anleggsbransjen i regionen konkurransekraft

SE-gruppens direktør Torgeir Arntsen har skrevet et innlegg vedrørende noen av innspillene som er kommet inn i høringsrunden for reguleringsplanen vedrørende utvidelsen av Vestmarka Næringsområde.
Meninger

Reguleringsplanen vedrørende utvidelsen av Vestmarka Næringsområde (saks.nr 18/1554) har vært ute på høringsrunde. I SE-gruppen har vi stor respekt for denne prosessen, og er opptatte av at alle berørte parter skal bli hørt.

Vi ser imidlertid med bekymring på at en del interessenter har gjort sine vurderinger basert på feil grunnlag, nå sist representert ved Fylkesmannens uttalelse i saken.

Noen av disse misoppfattelsene ønsker vi derfor å rydde opp i. Håpet er at både lokalbefolkningen og våre lokale politikere skal kunne danne seg et riktig og balansert bilde av det planforslaget som foreligger, og ha et godt utgangspunkt for videre saksbehandling.


SE-Gruppen planlegger tiltak for å skjerme turløyper i planer for ny fabrikk i Vestmarka

SE Gruppen er i ferd med å slå ordentlig til på stortromma. Nå planlegges det å utvide det eksisterende næringsgrunnlaget med flere nye funksjoner, inkludert produksjonslokaler for byggelementer.


Hva skal produseres

Fylkesmannens uttalelse baserer seg på at det skal produseres massivtre i vår planlagte fabrikk på Lapphaugen. Dette legges videre til grunn for vurderingen, både når det gjelder behov for produksjonsarealer og mulige alternative beliggenheter. Det pekes også på at «verdens største produksjonshall for massivtre» har en grunnflate på 8.800 m2, mens vi planlegger å bygge et produksjonslokale på 14.000 m2.

Problemet er bare at vi ikke har planlagt å produsere massivtre i vår fabrikk. I plandokumentene står det tydelig å lese at vi planlegger å bygge en fabrikk for treelementer.

Man kan ikke sammenligne massivtre-produksjon med element-produksjon. Massivtre er planker som benyttes som bygningsmateriale. Det vi planlegger å produsere er ferdige yttervegger, innervegger, gulvelementer, takelementer og takstoler.

Massivtre-produksjon krever naturlig nok mindre arealer, da det kun er snakk om laminering av trevirke. Ingen andre råvarer benyttes. Ved elementproduksjon må vi derimot ta høyde for lagringsplass for en rekke forskjellige råmaterialer (gipsplater, isolasjon, plast, vinduer, dører, vindsperre osv.). Vi har også behov for en større produksjonslinje.

Vi har gjort våre vurderinger rundt behovet for produksjonsareal ut fra de elementene som planlegges produsert, og har vært på besøk ved flere sammenlignbare fasiliteter.


SE-Gruppen håper fabrikken er klar i 2022

SE-Gruppen har planer om en ny elementfabrikk i Vestmarka. Nå håper de på oppstart i 2022.


Masseuttak versus tomteuttak

Flere av interessentene har i prosessen kommet med innspill på det de betegner som et masseuttak. Det er uttrykt bekymring for at dette vil være en langsiktig prosess, og det henvises flere steder til at det skal knuses, siktes og foredles masser på tomten.

Dette stemmer imidlertid ikke. Dette er snakk om en tomt som kun skal klargjøres og ryddes for bygging, altså et tomteuttak. Massene skal tas ut fra tomten og transporteres bort uforedlet. Det skal ikke foretas noen knusing eller sikting i dette området. Vi er selvsagt også opptatt av at folkehelseperspektivet skal ivaretas under anleggsperioden, og vil holde oss innenfor alle gjeldende lover, retningslinjer og grenseverdier for denne type anleggsarbeid.

Våre fagpersoner har estimert at dette arbeidet vil ta cirka et års tid, basert på en intensiv anleggsperiode. Det er i vår beste interesse at arbeidet ferdigstilles så raskt så mulig, slik at den øvrige fremdriftsplanen kan overholdes og vi kan komme i gang med produksjon.

Bakgrunnen for at vi har valgt å gjøre inngrep på tomtens høyde er ønsket om å skjerme nærliggende områder visuelt for fabrikken. Ved å bygge på foreslått måte, og i utstrakt grad beholde eksisterende vegetasjon rundt, vil en god sameksistens med både Sortland Camping, øvrige naboer og omliggende turområder være mulig.


Sortland Camping kritiske til SE-Gruppen-planer:

– Vi vil ikke ha et steinbrudd som nærmeste nabo

Sortland Campings innehavere, Helen og Hans-Jørgen Bergseng fortviler over planene for ei elementfabrikk rett ved bedriften sin på Sortland. De har nå hyret en advokat som har funnet flere punkter han mener tilsier at politikerne må si nei til planene.


Vi ønsker å bidra til lokale arbeidsplasser og næringsutvikling

Det er alltid en utfordring å skulle veie enkeltindividets behov opp mot samfunnets behov for innovasjon og næringsutvikling. Det har vi stor forståelse for. Vårt mål i denne prosessen har likevel vært å komme frem til minnelige løsninger som fungerer for alle i nærmiljøet.

Når det gjelder robotisering og elementproduksjon ligger bransjen i Norge langt etter vårt naboland Sverige, og andre sammenlignbare markeder. Her til lands bygger vi stort sett enda etter «gamlemåten».

Vårt mål med elementfabrikken på Lapphaugen er å tilføre bygg og anleggsbransjen i regionen konkurransekraft gjennom innovasjon, kvalitet og effektivitet, samt bidra til å sikre fremtidige lokale arbeidsplasser og verdiskapning.


Mener at flere burde fått varsel fra kommunen om elementfabrikken

Nabo til den planlagte elementfabrikken til SE-gruppen i Vestmarka, Erlend Bergseng, mener at konsekvensene av SE-gruppens planer blir større for naboene rundt enn det er blitt forespeilet. Slik han ser det burde flere ha fått direkte varsel fra Sortland kommune.