– Oppdrett og villfisk i Godfjorden

Meninger

Gapøya naturreservat blir ødelagt. Godfjorden blir ubrukelig som fiskefjord.

Ifølge Kåre Nordgårds innlegg på VOL den 30. mars vil dette være to av konsekvensene om Eidsfjord Sjøfarm får tillatelse til å etablere to nye oppdrettslokaliteter.I et tilsvar på VOL samme dag tillot jeg meg å bestride at dette var riktig. Det har ført til at Nordgård den 31. mars har skrevet et nytt innlegg. Et innlegg hvor han dels prøver å ro seg unna sine tidligere bastante påstander, og dels prøver å definere debatten oss imellom til et spørsmål om alt jeg angivelig ikke tror på.

Mens Nordgård den 30. mars hevda at naturreservatet ville bli ødelagt, skriver han dagen derpå at reservatet «vil skades». Og mens Godfjorden den eine dagen påstås å ville bli ubrukelig som fiskefjord, bruker Nordgård den andre dagen ordene «negativ påvirkning».

Det er positivt at Nordgård har moderert sine første bombastiske påstander. Fortsetter han slik, kan det hende at det vil være mulig å ha en meir edruelig debatt om fiskeoppdrett.Gapøya naturreservat

Det var utmarka på Gapøya som i 1976 ble freda. Formålet var å bevare naturmiljøet. Gjennom ny fredningsforskrift i 2004 ble formålet angitt å være bevaring av ei stor øy med dets plante- og dyreliv. Det ble også angitt at området har betydning som hekkelokalitet for sjøfugl.

Det er ikke aktuelt å etablere noe landanlegg eller andre installasjoner på Gapøya. Ingen ilandstigninger skal foretas. Merdene vil bli liggende i sjøen langt unna fredningsarealet på øya.

At driften av sjømerdene vil ha noen negativ påvirkning på dyre- og fuglelivet i fredningsområdet, er det på denne bakgrunn ingen holdepunkter for.Oppdrett og villfisk

Det er forska på effekter av oppdrett på vill marin fisk. Forskninga gir ingen støtte til påstandene om at fjorder og andre sjøområder hvor det etableres oppdrettsanlegg, ødelegges som leveområder for villfisken. I en artikkel fra NOFIMA i 2017 (https://nofima.no/nyhet/2017/09/effekter-av-oppdrett-pa-vill-marin-fisk/ ) ble kunnskapen om påvirkning fra oppdrett oppsummert. Dette var noen av punktene i oppsummeringa:

· Næringssalter i sjøen:
Utslippene av næringssalter fra oppdrettsanlegg langs norskekysten er relativt små i forhold til hva som tilføres naturlig. Generelt er det liten risiko for vesentlig global og regional overgjødsling, kanskje med unntak av lokale effekter på steder hvor det er særlig dårlig vannutskifting, eller hvor det foregår intensivt oppdrett.

· Effekter på havbunnen:
Strømforhold og dybde under anlegget avgjør om havbunnen blir påvirket av at laksens fôr og avføring synker ned. Er det grunt og lite strøm under anlegget, eller det ligger innerst i en fjord, vil bunnen under påvirkes mer enn der hvor det er dypere og mer strøm, ofte i ytre fjordstrøk. Det regnes som svært lite sannsynlig at bunnen påvirkes permanent i åpne kystområder og store, dype fjorder, men det kan likevel bli en betydelig samlet lokal påvirkning i områder med mye oppdrett.

· Kvalitet på villfisk som spiser laksefôr:
Fiskere og fiskemottak har erfart at villfisk som har spist laksefôr utenfor merdene har dårlig kvalitet og ikke kan omsettes. Forskning viser liten gjennomsnittlig kvalitetsforskjell mellom villfisk som har spist laksefôr og annen villfisk, men også at kvaliteten er klart redusert for noen individ.

· Påvirkning på villfiskens avkom:
Villfisk som får mer tilgang til mat kan også produsere flere egg, men man har lurt på om ingredienser i fôret kan være uheldig for avkommet. Forsøk med villfisk som ble fôret med laksefôr viste naturlig utvikling på neste generasjon.

· Mindre fisk til fjordfiskere:
Siden det ikke er lov til å fiske nærmere enn hundre meter fra et oppdrettsanlegg, kan det tenkes at tilgangen på villfisk begrenses i områder med oppdrett, men det kan også tenkes at mengden villfisk øker. Det finnes ikke gode nok tall for å konkludere om dette. Om man organiserer storskala fiske etter villfisk som tiltrekkes av oppdrettsanlegg, bør man ha en plan for å unngå lokal overbeskatning.

Om Nordgård fortsatt skulle tvile på at det er liv laga for både oppdrett og villfisk i samme områder, vil jeg råde ham til å ta en prat med professor Bjørn-Steinar Sæther ved Norges Fiskerihøgskole i Tromsø. Hos ham vil det være meir pålitelig kunnskap å hente enn det Nordgård så langt har klart å fange opp.